Chuyên đề Thực tập HK 2 (2016-2017)

Thông báo của nhà trường: TẠI ĐÂY

Các quy định của khoa : TẠI ĐÂY.

Thời gian thực tập: 3/1/2017 – 21/5/2017

Thời gian nộp bài cuối: 21/5/2017.

Thời gian chấm bài và gửi phòng QLĐT: trước 15/6/2017

Lớp Toán kinh tế

STT Tên sinh viên

Mã sinh viên

Giảng viên hướng dẫn

1

Nguyễn Thị Hải Hòa

11131458

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh

2

Trần Yến Chi

11130524

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh

3

Nguyễn Đức Hiếu

11131371

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh

4

Bùi Thanh Tùng

11134385

ThS. Bùi Dương Hải

5

Phạm Hoài Nam

11132674

ThS. Bùi Dương Hải

6

Vũ Hải Tùng

11134365

ThS. Bùi Dương Hải

7

Nguyễn Thị Thủy

11133814

ThS. Hoàng Bích  Phương

8

Lê Thị Hoài Thu

11133745

ThS. Hoàng Bích  Phương

9

Phan Thị Xuân Huyền

11131801

ThS. Hoàng Bích  Phương

10

Nguyễn Anh Minh

11132566

ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

11

Phạm Thị Hồng

11131566

ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

12

Nguyễn Thị Thùy Linh

11134695

ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

13

Lê Thị Hà Mi

11132557

ThS. Vũ Duy Thành

14

Đặng Thị Thanh Thủy

11133803

ThS. Vũ Duy Thành

15

Nguyễn Tiến Dũng

11130723

ThS. Vũ Duy Thành

16

Đào Thị Nhu

11132989

ThS. Vũ Thị Bích Ngọc

17

Lê Huy Tùng

11134373

ThS. Vũ Thị Bích Ngọc

18

Nguyễn Huy Hoàng

11131510

ThS. Vũ Thị Bích Ngọc

19

Tống Hải Vy

11134908

TS. Nguyễn Mạnh Thế

20

Nguyễn Thị Bình Minh

11132572

TS. Nguyễn Mạnh Thế

21

Lê Đức Anh

11130046

TS. Nguyễn Mạnh Thế