Hướng dẫn Chuyên đề thực tập

Một số mốc thời gian quan trọng:

– Thời gian: 18 tuần, từ ngày 3/8 đến 6/12/2015

– Bắt đầu làm việc với GVHD và thực tập: 23/8 (có 15 tuần)

– SV nộp báo cáo chuyên đề cho BM : 6/12

Chuyên ngành Toán kinh tế

TT Lớp Họ Tên SV GVHD
1 TKT54 Nguyễn Việt Cường Cô Nguyễn Thị Minh
2 TKT54 Bùi Minh Duy Cô Nguyễn Thị Minh
3 TKT54 Nguyễn Thị Hải Cô Nguyễn Thị Minh
4 TKT54 Nguyễn Thế Ninh Thầy Vũ Duy Thành
5 TKT54 Hoàng Thị Trang Thầy Vũ Duy Thành
6 TKT54 Đặng Thị Kim Dung Cô Vũ Thị Bích Ngọc
7 TKT54 Nguyễn Thị Hường Cô Vũ Thị Bích Ngọc
8 TKT54 Đinh Hữu Hải Quân Cô Vũ Thị Bích Ngọc
9 TKT54 Đoàn Thu Hà Thầy Bùi Dương Hải
10 TKT54 Cấn Xuân Quang Thầy Bùi Dương Hải
11 TKT54 Nguyễn Sơn Tùng Thầy Bùi Dương Hải
12 TKT54 Lê Minh Trường Cô Hoàng Bích Phương
13 TKT53 Lương Quang Huy Cô Hoàng Bích Phương
14 TKT54 Nguyễn Thị Tú Uyên Cô Hoàng Bích Phương
15 TKT53 Bùi Trung Kiên Cô Nguyễn Thị Thùy Trang
16 TKT54 Nguyễn Thị Hương Cô Nguyễn Thị Thùy Trang