Kiểm tra KTL – 18/11/2013

LỊCH KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG – HỌC KỲ 3 / 2013

SÁNG THỨ HAI – 18/11/2013

CÁC SINH VIÊN CÓ THỂ SỬ DỤNG LAPTOP ĐỂ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG PHÒNG MÁY

Thời gian làm bài: 20 phút

 
 
(Ca)
Giờ : phút
Lớp KTL GV SV thực / DS C301
(60 m)
C302
(30 m)
C303
(30 m)
C304
(30 m)
C305
(30 m)
C306
(60 m)
(1)
7:30-8:00
01 T.Hưng 80 / 87  1 – 60 61 – 87        
  02 C.Ngọc 74 / 84     1 – 30 31 – 60 61 – 84  
 (2)
8:10-8:40
03 C.Nga 77 / 88  1 – 60 61 – 88        
  04 T.Dương 88 / 89     1 – 30 31 – 60 61 – 88  
(3)
8:50-9:20
05 T.Dương 66 / 70  1 – 66          
  06 C.Nga 64 / 70    1 – 35 36 – 70      
  07 T.Dương 76 / 83       1 – 38 39 – 76  
 (4)
9:30-9:50
08 C.Liên 77 / 91  1 – 77          
  09 C.Ngọc 76 / 87   1 – 60 61 – 87      
  10 C.Thúy 77 / 85       1 – 40 41 – 85  
(5)
9:55-10:15
11 C.Liên 128/138  1 – 60 61 – 90 91-128      
(6)
10:20-10:40
12 T.Nhật 120 / 148 1 – 60 61 – 90 91 – 120      

Trông kiểm tra: T. Hưng, C. Ngọc, C. Nga, C. Lien, C. Thúy, T. Nhật, T. Thành, T. Dương, T. Mạnh.
– Cảm ơn thầy Mạnh đã hỗ trợ trong các ca trông kiểm tra.
Chấm:
– Giảng viên dạy lớp nào chấm bài lớp đó.
– Danh sách + Bài thi + Đáp án: Lấy ở chỗ C. Phan Minh