Kiểm tra KTL – 19/5/2010

(Thứ hai, 10 Tháng 5 2010 00:00)

LỊCH KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG

NGÀY THỨ TƯ  19  / 05  / 2010 – TẠI PHÒNG MÁY TẦNG 3 NHÀ C

Phải mang THẺ SINH VIÊN. Vào phòng theo số thứ tự trong danh sách lớp

 

Buổi (Ca)Giờ:phút LớpKTL Số lượng Giảng viên C30170 máy C30235 máy C30335 máy C30435 máy C30535 máy C30670 máy
SÁNG (1)7:45 – 8:10 11 131 T.Văn 61 – 131 31 – 60 1 – 30      
12 128 T.Hưng       1 – 30 31 – 60 61 – 128
(2)8:20 – 8:45 14 129 T.Văn 61 – 129 31 – 60 1 – 30      
15 121 T.Nguyên       1 – 30 31 – 60 61 – 121
(3)8:55 – 9:20 16 122 T.Hưng 61 – 122 31 – 60 1 – 30      
18 125 T.Phi       1 – 30 31 – 60 61 – 125
(4)9:30 – 9:55 33 131 T.Dương 61 – 131 31 – 60 1 – 30      
41 132 C.Minh       1 – 30 31 – 60 61 – 132
(5)10:05 – 10:30 43 142* T.Hoàng 61 – 142 31 – 60 1 – 30      
48 132 C.Tâm       1 – 30 31 – 60 61 – 132
(6)10:40 – 11:05 51 126 T.Hải 61 – 126 31 – 60 1 – 30      
52 132 T.Văn       1 – 30 31 – 60 61 – 132
                     
CHIỀU (7)13:30 – 13:55 2 60 T.Ninh 1 – 60          
37 91 T.Thế   1 – 30 31 – 60 61 – 91    
32 95* T.Hải         1 – 40 41 – 114
(8)14:05 – 14:30 56 113 C.Ngọc 1 – 70 71 – 113        
46 155 C.Phương     1 – 30 31 – 60 61 – 90 91 – 155
(9)14:40 – 15:05 20 66 T.Hưng 1 – 66          
30 62 Đổi sang sau ca 12, tại C306            
34 63 T.Dương       1 – 30 31 – 63  
35 62 T.Hoàng           1 – 62
(10)15:15 – 15:40 36 60 C.Tâm 1 – 60          
38 60 T.Mạnh   1 – 30 31 – 60      
39 60 T.Ninh       1 – 30 31 – 60  
40 60 C.Huyền           1 – 60
(11)15:50 – 16:15 45 66 T.Ninh 1 – 66          
50 62 T.Mạnh   1 – 30 31 – 62      
54 60 C.Huyền       1 – 30 31 – 60  
57 63 C.Huyền           1 – 63
(12)16:25 – 16:50 60 64 T.Thế 1 – 64          
61 65 T.Dương   1 – 30 31 – 65      
62 62 T.Chững       1 – 30 31 – 62  
63 68 T.Ninh           1 – 68
          C301 C302 C303 C304 C305 C306

LBL_NEWERNAME