Kiểm tra KTL – 26/5/2010

(Thứ sáu, 13 Tháng 5 2011 11:43)

LỊCH KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG CÁC LỚP TÍN CHỈ
Học kì 2 năm học 2010 – 2011
NGÀY THỨ NĂM 26 / 5 / 2011

Yêu cầu với sinh viên: Phải có THẺ SINH VIÊN, nhớ đúng số thứ tự trong dánh sách lớp để vào đúng phòng

CA SÁNG

(Ca)
Giờ : phút
Lớp KTL Số SV C301
(80 máy)
C302
(45 máy)
C303
(45 máy)
C304
(45 máy)
C305
(45 máy)
C306
(60 máy)
(1)
7:30 – 8:00
KTL01 60 1-60          
  KTL02 68   1-33 34-68      
  KTL03 61       1-33 34-61  
  KTL38 62           1-62
(2)
8:10 – 8:40
KTL05 65 1-65          
  KTL06 63   1-33 34-63      
  KTL22 62       1-33 34-62  
  KTL12 58           1-58
(3)
8:45 – 9:15
KTL08 85 1-66 67-85        
  KTL33 58     1-33 34-58    
  KTL10 93         1-66 67-93
(4)
9:20 – 9:50
KTL11 61 1-61          
  KTL13 66   1-33 34-66      
  KTL16 69       1-33 34-69  
  KTL15 61           1-61
(5)
9: 55 – 10:25
KTL23 82 1-66 67-82        
  KTL47 61     1-33 34-61    
  KTL24 83         1-33 34-83
(6)
10:30 – 11:00
KTL26 61 1-61          
  KTL25 64   1-33 34-64      
  KTL29 70       1-33 34-70  
  KTL28 60           1-60
CA CHIỀU
(Ca)
Giờ :