Kiểm tra KTL – 3/5/2013

LỊCH KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG CÁC LỚP TÍN CHỈ
 

NGÀY THỨ SÁU  03 / 05 / 2013

Phải có THẺ SINH VIÊN, theo số thứ tự trong dánh sách lớp vào đúng phòng
KHÔNG sử dụng tài liệu giấy
NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG – Vi phạm sẽ nhận 0 điểm

Các thầy cô vui lòng vào điểm 10% tại phòng máy kiểm tra, không lấy danh sách về, vì thi vào 8/5 – 9/5 

 
CA SÁNG
(Ca)
Giờ : phút
Lớp KTL Giảng
viên
Số SV C301
(70 m)
C302
(40 m)
C303
(40 m)
C304
(40 m)
C305
(40 m)
C306
(70 m)
(1)
7:30-8:00
5 C.Ngọc 61 1-61          
  7 T.Hoàng 77   1-38 39-77      
  8 C.Thúy 78 (-5)       1-39 40-78  
  9 T.Ninh 61           1-61
(2)
8:10 – 8:40
10 T.Dương 65 1-65          
  11 C.Trang 62   1-31 32-62      
  12 T.Nhật 62       1-31 32-62  
  13 T.Ninh 71           1-71
 (3)
8:45 – 9:15
14 C.Huyền 66 (-5) 1-66          
  15 T.Long 62   1-31 32-62      
  17 T.Mạnh 128       1-30 31-60 61-128
(4)
9:20 – 9:50
16 T.Dương 61 1-61          
  18 C.Tâm 75   1-38 39-75      
  19 T.Long 61       1-30 31-61  
  20 C.Huyền 67           1-67
 (5)
9: 55-10:25
21 T.Ninh 59 1-59          
  22 T.Văn 72   1-36 37-72      
  23 T.Hoàng 63       1-32 33-63  
  24 T.Văn 73           1-73
(6)
10:30-11:00
25 T.Nhật 71 1-71          
  26 C.Liên 60   1-30 31-60      
  27 C.Ngọc 63