Lịch giảng hệ Chính quy

Học kỳ 3 năm 2014 (Học kỳ 1 năm học 2014-2015) bắt đầu vào ngày 4/8/2014.

Các lớp khóa 53, 54, 55 sẽ bắt đầu học từ Thứ Hai 4/8 trong 15 tuần + 1 tuần bù, kết thúc ngày 23/11/2014 theo THÔNG BÁO CỦA NHÀ TRƯỜNG.

Lịch giảng hệ Chính quy Bộ môn Toán kinh tế và Toán tài chính đã được đưa tại mục Công Việc.

Các thầy cô lưu ý thông báo với sinh viên Hướng dẫn Nội dung học phần: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN và học phần KINH TẾ LƯỢNG như đã được Bộ môn thống nhất và chưa có thay đổi.

Các điều chỉnh sẽ có thông báo chính thức trên mạng khoa.

 Bộ môn Toán kinh tế.