Lịch trông thi học kỳ, từ 24/11

Lịch trông thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 đã được gửi lên mục CÔNG VIỆC. Các thầy cô theo dõi các ca trông thi.

Đề nghị các thầy cô thực hiện đủ và đúng giờ, nghiêm túc lịch đã công bố.

Bộ môn Toán kinh tế, Toán tài chính.