[TCB] Giảng chính quy – Từ Tháng 2/2011

(Thứ hai, 21 Tháng 2 2011 00:02)

LỊCH GIẢNG CÁC LỚP CHÍNH QUY KHÓA 52
BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN

 

Tên GV Thứ Tiết Lớp Tín Chỉ   Tên GV Thứ Tiết Lớp Tín Chỉ
C. Lan 2 1 – 4 D303 Lớp 55   T. Hoàng 3 1 – 4 P203-D2 Lớp 8
4 1 – 4 P302-D2 Lớp 56   5 – 6 D203 Lớp 15
5 1 – 6 P105-PN GT1 – CNTT-1   6 1 – 4 P203-D2 Lớp 16
T.Thúy 2 1 – 4 P205-D2 Lớp 12   5 – 6 D203 Lớp 15
5 – 6 P106-D2 Lớp 13   T. Nghĩa 2 9 – 12 D206 Lớp 42
5 1 – 4 D302 Lớp 3   4 1 – 4 B206 Lớp 7
5 – 6 P106-D2 Lớp 13   5 1 – 4 P205-PN Lớp 28
T. Tuấn 2 1 – 4 D206 Lớp 19   C. Quyên 2 7 – 8 P101-B2 Lớp 52
5 – 6 D206 Lớp 46   9 – 12 P102-B2 Lớp 48
5 1 – 4 D405 Lớp 32   5 7 – 8 P101-B2 Lớp 52
5 – 6 D206 Lớp 46   9 – 12 P205-D2 Lớp 10
T. Trung 3 7 – 8 P104-B2 Lớp 38   C. Vân 2 7 – 8 C108 Lớp 14
9 – 12 P104-B2 Lớp 24   3 1 – 4 P204-PN Lớp 1
6 7 – 8 P104-B2 Lớp 38   5 7 – 8 C108 Lớp 14
9 – 12 P104-B2 Lớp 25   6 1 – 4 D302 Lớp 4
T. Ngân 4 5 – 6 P102-B2 Lớp 35   C. Lê Anh 4 1 – 4 P301-D2 Lớp 39
7 1 – 4 P303-D2 Lớp 62   5 – 6 P205-D2 Lớp 53
5 – 6 P102-B2 Lớp 35   7 1 – 4 P104-B2 Lớp 30
T. Đức 2 7 – 8 D203 Lớp 45   5 – 6 P205-D2 Lớp 53
9 – 12 P303-D2 Lớp 58   C. Quý 3 7 – 8 P301-D2 Lớp 51
5 7 – 8 D203 Lớp 45   9 – 12 P206-D2 Lớp 47
9 – 12 D203 Lớp 43   6 7 – 8 P301-D2 Lớp 51
7 9 – 12 B206 Lớp 6   9 – 12 P205-D2 Lớp 11
T. Hoàn 3 1 – 4 D206 Lớp 33   T. Long 4 7 – 8 P405-D2 Lớp 61
5 – 6 D206 Lớp 50   9 – 12 C111 Lớp 59
4 9 – 12 D302 Giải Tích A2 – 1   7 7 – 8 P405-D2 Lớp 61
6 5 – 6  D206 Lớp 50   T. Thông 2 9 – 12 P103-B2 Lớp 21
T. Tuyến 3 1 – 4 C111 Lớp 18   5 9 – 12 P206-D2 Lớp 27
5 – 6 P203-D2 Lớp 34   T. Khoa 4 7 – 8 P302-D2 Lớp 54
6 1 – 4 P206-D2 Lớp 41   9 – 12 P301-D2 Lớp 49
5 – 6 P203-D2 Lớp 34   7 7 – 8 P302-D2 Lớp 54
T. Lâm 2 1 – 4 D205 Giải Tích A2 – 2   T. Hỷ 2 1 – 4 P301-D2 Lớp 37
4 1 – 4 P203-D2 Lớp 2   4 1 – 4 P302-D2 Lớp 57
5 – 6 P103-B2 Lớp 26   T. Tý 4 9 – 12 P202-D2 Lớp 9
7 1 – 4

Bài viết liên quan