[TCB] Giảng chính quy – Từ Tháng 8/2010

(Chủ nhật, 01 Tháng 8 2010 00:00)

LỊCH PHÂN GIẢNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2010 – 2011

BỘ MÔN  TOÁN KINH TẾ

Chú thích: PN: Phương Nam, TT: Thanh Trì
Các thầy cô có thay đổi gì đề nghị báo cho Trưởng Bộ môn.

GV Tiết – (Thứ) – Phòng XSTK KTL + MHT Chuyên ngành
T. Ninh 1-4  (T5)  D205 LTXS_52    
1-4  (T2)  P203 – D2 LTXS_9    
1-4  (T6)  P202 – D2 LTXS_14    
1-4  (T4)  P304 – TT   KTL_1  
1-4  (T3)  D204   KTL_16  
T. Phi 9-12  (T7)  P105 – D2 LTXS_6    
9-12  (T4)  D501 LTXS_20    
7-8  (T4+7) P205 – D2 LTXS_38    
T. Chững 9-12  (T7)  C108 LTXS_3    
9-12  (T6)  D407 LTXS_12    
9-12  (T4)  P105 – D2 LTXS_23    
T. Hải 9-12  (T7)  D501 LTXS_50    
1-4  (T3)  P201 – D2 LTXS_5    
9-12  (T6)  D302 LTXS_27    
T. Hệ 1-4  (T4)  P303 – D2 LTXS_8    
T. Hưng 5-6  (T2+5)  P103 – D2 LTXS_7    
1-4  (T5)  P105 – D2 LTXS_15    
1-4  (T2)  D501 LTXS_32    
9-12  (T6)  C111    KTL 22  
C. Huyền 9-12  (T5)  P206 – D2 LTXS_25    
7-8  (T2+5) P306 – D2 LTXS_22    
9-12  (T2)  D205 LTXS_24    
T. Long 9-12  (T2)  C108 LTXS_47    
9-12  (T5)  D406 LTXS_19    
7-8  (T2+5) D506 LTXS_51    
T. Mạnh 9-12  (T4)  P106 – D2 LTXS_37    
9-12  (T2)  D507 LTXS_13    
7-8  (T3+6) P201 – D2 LTXS_57    
1-4  (T5) C111 KTL  21    
T. Nguyên 9-12  (T2)  P102 – D2 LTXS_33    
9-12  (T3)  C111 LTXS_2    
1-4 (T3) P208 – PN     LTXS CN – TTC51
7-9 (T4) P302 – D2   KTL 18 – 1  
10-12 (T4) P305 – D2   KTL 18 – 2  
T. Nhật 1-4  (T4)  P203 – PN LTXS_1    
1-4  (T3)  D506 LTXS_43    
1-4  (T7)  D501 LTXS_29    
1-4  (T5)  P402 – D2 LTXS_60    
T. Phong 9-12  (T7)  P305 – D2 LTXS_41    
9-12  (T3)  C110 LTXS_48    
9-12  (T5)  D307 LTXS_44    
C. Tâm 1-4  (T7)  B305 LTXS_56    
1-4  (T3)  C108 LTXS_45    
1-4  (T4)  P102 – D2 LTXS_42    
C. Thảo 7-8  (T2+5) P202 – D2 LTXS_17    
9-12  (T7)  P202 – D2 LTXS_40    
4-6  (T6) P105 – D2     TUH – TKT50
T. Thế 1-4  (T6)  D206 LTXS_39    
5-6  (T3+6)  D307 LTXS_4    
1-4  (T3)  V306 LTXS CN    
C. Thêu 1-4  (T7)  D507 LTXS_55    
5-6  (T3+6)  D507 LTXS_49    
7-8  (T2+5) P303 – D2 LTXS_21    
T. Thứ 9-12  (T5) -D203 LTXS_34    
9-12  (T4) V306     MHUD – TKT49
C. Thuỷ 5-6  (T2+5) C109 LTXS_46    
1-4  (T5)  D507 LTXS_31    
9-12 (T7) P307 PN     MHTCCT – TTC49
C. Tú 1-4  (T7)  D407 LTXS_28    
5-6  (T4+7)  P203 – D2 LTXS_16    
9-12  (T4)  D407
1-4 (T6) 302 – PN
LTXS_30
LTXS_59
   
T. Văn 9-12  (T4)  P406 – D2 LTXS_11    
9-12  (T6)  D306 LTXS_53    
9-12  (T5)  P306 – D2 LTXS_26    
9-12  (T3)  C109    KTL 23  
C. Yến 7-8  (T3+6)  C110 LTXS_35    
9-12  (T2)  D203 LTXS_18    
1-4  (T7)  D204 LTXS_36    
T. Tuấn 9-12  (T7)  V306     Định giá TKT49
9-12 (T5)  V306     Định giá TTC49
T. Hoà 1-4 (T2)  V306     LTMHT 1 – TKT50
9-12 (T2)  V306     LTMHT 2 – TKT49
9-12  (T6)  V306     LTMHT 1 – TTC50
9-12  (T5)  C109    KTL 24 LTMHT 1 – TTC50
C. Minh 1-5 (T5) V306     KTL – TTC50
1-4 (T2) P105 – D2     KTL – TKT50
1-4  (T7) V306     CĐ2 – TKT49
T. Dong 1-4  (T6)  V306     CĐ2 – TTC49
T. Dương 9-12  (T3)  P405 PN   KTL_14  
9-12  (T5)  P304 PN   KTL_9  
1-4 (T2) C109   KTL 19  
1-4 (T3) B103   KTL 20  
T. Hoàng 1-4  (T6)  P303 PN   KTL_3  
1-4  (T7)  P104 – D2   KTL_15  
9-12  (T4)  B104   KTL_18  
C. Liên 9-12  (T2)  P202 PN   KTL_5  
1-4  (T7)  P304 PN   KTL_7  
9-12  (T6)  P303 PN   KTL 4  
C. Ngọc 1-4  (T5)  P406 PN   KTL_13  
5-6  (T2+5)  P405 PN   KTL_12  
1-4  (T2)  P204 PN   KTL_8  
C. Phương 9-12  (T6)  P503 PN   MHT_4  
9-12  (T7)  P106 PN   KTL_2  
9-12  (T4)  P106 PN   KTL_6