[TCB] Giảng kỳ hè 2014

LỊCH GIẢNG HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ HÈ – 2014
BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN

Thời gian 5 tuần: 9/6 đến 29/6; nghỉ đợt thi Đại học; tiếp tục từ 13/7 đến 27/7

STT Giảng viên Môn_Lớp Khóa Thứ (Tiết) Phòng Số tiết/Tuần Ghi chú
 1  C. Quý TCCNKT1 – (114H)_1 54 S2,4,6 (4 – 5) B – 106 6  15 buổi
 2  C. Lê Anh TCCNKT1 – (114H)_2 54 C2,4,6 (6 – 7) G – 101 6  15 buổi
 3 T. Đức TCCNKT1 – (114H)_3 54 S3,5,7 (4 -5) B – 206 6  15 buổi
 4 T. Thắng TCCNKT1 – (114H)_4 54 C3,5,7 (6 – 7) B – 301 6  15 buổi
 5  T. Tuyến TCCNKT1 – (114H)_5  54 S2,4,6 (1 – 2) B101 6  15 buổi
 6 C. An TCCNKT1 – (114H)_6  54 C2,4,6 (9 – 10) B101 6  15 buổi
 7 T. Nghĩa TCCNKT1 – (114H)_7  54 S3,5,7 (1 – 2) B101 6  15 buổi
 8 T. Trung TCCNKT1 – (114H)_8  54 C3,5,7 (9 – 10) B101 6  15 buổi
 9 T. Lâm TCCNKT2 – (114H)_1  54 S2,4,6 (1 – 3) D – 503 9  15 buổi
 10 T. Tuấn TCCNKT2 – (114H)_2  54 C2,4,6 (8 – 10 ) D – 503  9 15 buổi
 11 T. Đức TCCNKT2 – (114H)_3  54 S3,5,7 (1 – 3) D – 503  9  15 buổi
 12 T. Hoàn TCCNKT2 – (114H)_4  54 C3,5,7 (8 – 10) D – 503 9 15 buổi