[TCB] Giảng phi CQ – 10/2012

(Thứ hai, 30 Tháng 7 2012 21:06)

STT Lớp Môn Hệ Địa điểm T/gian học Thời gian thi GV giảng
1 Kế toán Toán CC2 LT TC-ĐH – Khóa 2 C Đ KTTC Thái Nguyên 06/08 – 10/08 12/09 – 13/09 T. Hoàng
2 TCDN Toán đại số (212)_1 VB2 – K17-21 106-PN1 28/05 – 30/0630/07 – 31/08 10/09 – 23/09 T. Tuyến
3 QLKT Toán GT (212)_1 VB2 – K17-21 D501 28/05 – 30/0630/07 – 31/08 10/09 – 23/09 T. Trung
4 KTPTr Toán CC1 TC – K45 TT BDCTh. Ứng Hòa 17/08 – 19/08 13/10 – 14/10 T. Nghĩa
Toán CC2 TC – K45 26/10 – 04/11 01/12 – 02/12
5 QTKD TH Toán CC1 TC – K45 Hội khuyến học VN 27/08 – 07/09 15/10 – 19/10 C. Quý
Toán CC2 TC – K45 12/11 – 30/11 10/12 – 11/12
6 Kế toán Toán CC1 TC – K45 TCNV CĐ GT Vận Tải 07/08 – 19/08 06/10 – 07/10 T. Thắng
Toán CC2 TC – K45 13/10 – 28/10 02/12 – 06/12
7 QTKD TM Toán CC1 TC – K44 TĐTCB TW 01/08 – 10/08 10/09 – 11/09 C. QAnh
Toán CC2 TC – K44 13/08 – 24/08 12/09 – 13/09
8 Toán CC1 – 1 Toán CC1 VB2–K24 CQ PNam 11/06 – 14/07 24/07 – 25/07 T. Tuyến
9 Toán CC1 – 2 Toán CC1 VB2–K24 CQ PNam 11/06 – 14/07 24/07 – 25/07 C. Vân
10 Toán CC1 – 3 Toán CC1 VB2–K24 CQ PNam 11/06 – 14/07 24/07 – 25/07 T. Lâm
11 Toán CC2 – 1 Toán CC2 VB2–K24 CQ PNam 11/06 – 14/07 24/07 – 25/07 T. Nghĩa
12 Toán CC2 – 2 Toán CC2 VB2–K24 CQ PNam 11/06 – 14/07 24/07 – 25/07 T. Hoàn
13 Toán CC2 – 3 Toán CC2 VB2–K24 CQ PNam 11/06 – 14/07 24/07 – 25/07 T. Thông

LỊCH GIẢNG CÁC LỚP HỆ LIÊN THÔNG KHÓA 13A – ĐỢT 1 NĂM HỌC 2012

 TT LỚP HỌC PHẦN  THỜI GIAN  ĐỊA ĐIỂM  GIẢNG VIÊN
 1  KT 13A.01 (TCC 1 – 1)  Thứ 2 – Sáng P301 – GĐ T – 58 LTNghị T. Hoàn
 2  KT 13A. 02 (TCC 1 – 2)  Thứ 3 – Chiều  P301 – GĐ T – 58 LTNghị  C. Lê Anh
 3  KT 13A. 03 (TCC 1 – 3)  Thứ 4 – Sáng  P305 – GĐ T – 58 LTNghị  C. Quỳnh Anh
 4  KT 13A. 04 (TCC 1 – 4)  Thứ 5 – Chiều  P305 – GĐ T – 58 LTNghị  T. Thông
 5  KT 13A. 05 (TCC 1 – 5)  Thứ 6 – Sáng  P206 – GĐ T – 58 LTNghị  T. Nghĩa
 6  KT 13A.06 (TCC 1 – 6)  Thứ 2 – Chiều  P206 – GĐ T – 58 LTNghị  T. Đức
 7  NH 13A.01 (TCC 1 – 7)  Thứ 2 – Sáng  P305 – GĐ T – 58 LTNghị  C. Vân
 8  NH 13A.02 (TCC 1 – 8)  Thứ 3 – Chiều  P205 – GĐ C – 92 LTNghị  T. Lâm
 9  TCDN 13A.01 (TCC 1– 9)  Thứ 4 – Sáng  D102  C. Quý
 10  TCDN 13A.02 (TCC 1–10)  Thứ 5 – Chiều  D102  C. An
 11  KDTH 13A.01 (TCC 1–11)  Thứ 6 – Sáng  P401 – GĐ T – 58 LTNghị  T. Hoàng
 12  KDTH 13A.02 (TCC 1–12)  Thứ 7 – Chiều  P402 – GĐ T – 58 LTNghị  C. Quyên
 13  KDTH 13A.03 (TCC 1–13)  Thứ 2 – Sáng  P507 – GĐ T – 58 LTNghị  T. Tuyến
 14  KDTM13A.01 (TCC 1–14)  Thứ 3 – Chiều  Tầng 3-TTDNHBT-9 BND  T. Thắng
 15  KDTM13A.02 (TCC 1–15)  Thứ 4 – Sáng  Tầng 3-TTDNHBT-9 BND  T. Khoa
 16  THKT 13A.01 (TCC 1–16)  Thứ 5 – Sáng  C205 – ĐHKTQD  T. Tuấn

Chú ý:    Thời gian: Sáng từ 7g00 đến 11g45; Chiều từ 13g00 đến 17g45.

                 Mỗi buổi học 5 tiết.
                 Ngày 20/11 nghỉ
                 Thời gian thực hiện: Từ 15/10/2012 đến 22/12/2012 (10 tuần)
Thời gian thi: Từ 24/12/2012 đến 31/12/2012

LỊCH GIẢNG CÁC LỚP TỪ XA KHÓA 6 – ĐỢT 3 NĂM HỌC 2012

STT    LỚP    THỜI GIAN    HỆ HỐNG THI GIẢNG VIÊN
1 KDTH – KTTH 20/10/2012 (T)
21/10/2012 (S+C)
9g30 09/12/2012 7g30 16/12/2012   C. Quỳnh Anh