[TCB] Lịch coi thi ngày 1 + 3/8/2015

Ngày 1/8/2015 thi các lớp CQ học kỳ hè.

Ngày 3/8/2015 thi các lớp VB2 khóa 25B + 26B.

 

Môn thi Ngày thi Ca thi GĐ thi
TCC2, TCCNKT2 1/8/2015 1 (9 phòng) B2 – 101, B2 – 102, B2 – 103; D302, D304, D303, D305, D501, D502
TCC2, TCCNKT2 1/8/2015 2

(10 phòng) B2-101, B2-102, B2-103, B2-104; D302, D304; D501, D502; D303, D305

TCC1, TCCNKT1 1/8/2015 3 (9 phòng) B2-101, B2-102, B2-103; D303, D305; D302, D304; D501, D502
TCC1, TCCNKT1 1/8/2015 4 (9 phòng) B2-101, B2-102, B2-103; D303, D305; D302, D304; D501, D502
TCC2 3/8/2015 5 (5 phòng) D201; D202; D203; D204; D205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thầy cô đi coi thi yêu cầu có mặt đúng giờ!