[TCB] Lịch giảng dạy các lớp học từ tháng 8/2015

I. Hệ Chính quy:

1. Các lớp học bắt đầu từ tháng 8:

Thời gian: 03/08/2015 đến 22/11/2015 (bao gồm 15 tuần + 01 tuần dự trữ)

STT Môn học Số TC Thứ, Tiết, GĐ GV
1 Giải tích 2 (115)_1 CNTT56A 3 Thứ 4, 1-3, BH206 T. Thắng
2 Giải tích 2 (115)_2 CNTT56B 3 Thứ 4, 8-10, BH206 T. Nghĩa
3 Toán rời rạc (115)_1 3 Thứ 5, 8-10, C108 T. Trung
4 Toán rời rạc (115)_2 3 Thứ 6, 1-3, BH206 C. An
5 Toán cho các NKT2(115)_1 3 Thứ 3, 6-8, D502 C. An
6 Toán cho các NKT2(115)_2 3 Thứ 2, 1-3, VTP502 C. Lê Anh

2. Các lớp học khóa 57:

 

II. Hệ Tại chức + Liên thông + Văn bằng 2:

STT Địa điểm CN, khóa Tên môn Số tiết Thời gian giảng Ngày hệ thống, ngày thi Chi tiết Giảng viên
1 Trường TC KT Tài chính HN QTKDTH, K48 Toán cao cấp 40 21/9-10/7 16/11, 18/11 Tối các thứ 2, 4, 5, 6 hàng tuần C. Lê Anh
2 Trường CĐ Công thương HN Kế toán, K48 Toán cao cấp 40 24/8-4/9 4/11, 5/11 Tối các thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần C. Vân
3 Trường TC Cộng đồng HN (phân hiệu Lạng Sơn) Kế toán, LT06 Toán cao cấp 40 4/9-7/9 27/11, 29/11 Chiều và tối thứ 2, 6; cả ngày thứ 7, CN hàng tuần T. Hoàn
4 Trường CĐ Công thương HN Kế toán, LT06 Toán cao cấp 40 29/8-12/9 20/9, 26/9 Chiều và tối thứ 7; cả ngày CN hàng tuần C. An
5 Trường TC KT Tài chính HN Kế toán, LT06 Toán cao cấp 40 9/8-22/8 7/11, 8/11 Chiều và tối thứ 7; cả ngày CN hàng tuần T. Nghĩa