[TCB] Nội dung cuộc họp ngày 29/09/2016

NỘI DUNG CUỘC HỌP CỦA BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN

Thời gian: 14g ngày 29/09/2016

Thành phần: các giảng viên bộ môn Toán cơ bản

Chủ trì: TS. Tống Thành Trung – trưởng bộ môn.

Vắng mặt: cô Vân (nghỉ chế độ), thầy Tuấn (trùng giờ giảng), cô Q. Anh, thầy Long, thầy Đức, cô An.

Nội dung cuộc họp:

1. Thống nhất nội dung giảng dạy môn Giải tích 1 và Giải tích 2:

* Môn Giải tích 1:

– Giảng dạy đủ 5 chương theo đề cương.

– Các nội dung có thể cho sinh viên tự đọc: giới hạn, tích phân bất định, tích phân xác định. Những nội dung này khi ra đề thi sẽ ra cơ bản theo giáo trình.

– Phần tích phân suy rộng: bỏ tích phân suy rộng của hàm không bị chặn.

* Môn Giải tích 2:

Tích phân bội chỉ giảng tích phân 2 lớp, không giản tích phân 3 lớp; các nội dung còn lại giảng đủ theo đề cương.

2. Phân công soạn Slide bài giảng:

* Phân công:

– Môn Toán cho các nhà kinh tế 1: cô Q. Anh, thầy Thắng, cô Quý, cô An, thầy Tuyến. Thầy Tuyến phụ trách chung.

– Môn Toán cho các nhà kinh tế 2: thầy Tuấn, thầy Trung, thầy Nghĩa, thầy Hoàn. Thầy Hoàn phụ trách chung.

3. Công việc coi thi, đề thi:

– Các giáo viên bộ môn bắt buộc phải đi coi thi, nếu không đi coi thi được thì phải báo lý do lên phòng Tổ chức cán bộ để có kế hoạch bố trí người thay thế.

– Bộ môn thống nhất sẽ trả tiền đề cho giáo viên khi giáo viên nộp đề cho bộ môn (có thể đề đó chưa được sử dụng trong đợt thi đó).

4. Đánh giá sơ lược tình hình học tập của khóa 58:

Các giáo viên bộ môn đều đánh giá sinh viên khóa 58 chăm chỉ và đang có tinh thần học tập tốt.

 

Thư ý cuộc họp: cô Nguyễn Thị Quý.