[TCB] TKB Chính quy năm học 2015

Thời gian giảng từ ngày 2/2/2015

GV Lớp Số TC Thứ Tiết GD   GV Lớp Số TC Thứ Tiết GD
C. An 2 3 Ba 6-8 D-501 T. Long 55 3 Ba 3-5 E-6
42 3 6-8 D-303 29 3 Năm 3-5 B-102
8 3 Năm 6-8 C-111 50 3 Năm 8-10 B-101
18 3 Bảy 6-8 E-6 41 3 Bảy 3-5 B-104
C. Lan DS_2 3 Ba 8-10 B-202 T. Ngân 24 3 Hai 6-8 B-105
Tcc1_2 3 Năm 8-10 B-201 47 3 Hai 3-5 C-110
43 3 Sáu 3-5 B2-102 1 3 Ba 3-5 C-109
22 3 Bảy 8-10 B-206 T. Nghĩa 28 3 Hai 8-10 D-302
C. Lê Anh 14 3 Hai 6-8 E-15 35 3 Hai 1-3 B-101
19 3 Sáu 3-5 B2-101 4 3 8-10 B-102
Tcc2_2 4 6-9 B-106 GT2_2 3 Sáu 1-3 C-108
7 3 Bảy 1-3 B-203 T. Thắng 11 3 Hai 3-5 B-105
C. Q. Anh 5 3 3-5 C-111 54 3 6-8 B-202
10 3 Năm 3-5 D-501 DS_1 3 Năm 1-3 B-202
C. Quý 40 3 Ba 8-10 B-101 45 3 Bảy 3-5 D-501
26 3 Năm 6-8 V-302 T. Thông Tcc2_1 4 Hai 1-4 B-106
9 3 8-10 E-15 25 3 Ba 3-5 C-110
53 3 Bảy 6-8 C-108 27 3 Năm 1-3 D-304
C. Quyên 38 3 Ba 6-8 D-305 16 3 Bảy 8-10 B-104
48 3 6-8 D-304 T. Trung GT3_2 3 Ba 1-3 B2-103
52 3 Sáu 6-8 C-109 46 3 Năm 6-8 B-102
C. Vân 17 3 Năm 1-3 C-110 23 3 3-5 C-108
31 3 Sáu 1-3 B-103 21 3 Bảy 3-5 B2-101
51 3 Bảy 1-3 C-108 T. Tuấn 3 3 Ba 1-3 D-302
T. Đức 15 3 Ba 1-3 E-15 39 3 1-3 D-302
37 3 1-3 B-105 30 3 Năm 8-10 D-302
36 3 Năm 6-8 V-308 T. Thúy 20 3 Sáu 8-10 B-206
T. Hoàn GT3_1 3 Hai 8-10 B-303 33 3 Bảy 1-3 C-109
49 3 Năm 1-3 D-305 T. Tý 44 3 3-5 B-102
12 3 Sáu 1-3 E-15 32 3 Sáu 8-10 C-110
T. Tuyến 6 3 Hai 1-3 B2-103 T. Khoa 13 3 Ba 8-10 E-16
Tcc1_1 3 Hai 8-10 D-303 C. Mai TRR_2 3 Năm 8-10 D-305
GT2_1 3 8-10 C-110