[TCB] TKB CLC K60 kỳ I 2018 – 2019

Khóa 60 dự kiến sẽ bất đầu học từ 10/9/2018

Viết tắt (lớp tín chỉ): Toán = Toán cho các nhà kinh tế

STT Lớp tín chỉ Tiết Thứ Lớp chuyên ngành Giảng viên
1 Toán 1 _1 4-5 A2-912 2 Kiểm toán CLC 60A Vũ Quỳnh Anh
2 Toán 1 _10 4-5 A2-914 3 Quản trị KDQT CLC 60A Nguyễn Thị Cẩm Vân
3 Toán 1 _11 6-7 A2-914 3 Quản trị KDQT CLC 60B Phạm Anh Tuấn
4 Toán 1 _12 6-7 A2-818 2 Quản trị Marketing CLC 60 Hủy
5 Toán 1 _13 6-7 A2-818 2 Tài chính DN CLC 60A Phạm Văn Nghĩa
6 Toán 1 _14 4-5 A2-717 2 Tài chính DN CLC 60B Hủy
7 Toán 1 _15 1-3 A2-912 6 TCBS1_T1_Lớp 1 (chưa có lịch) Hoàng Văn Thắng
8 Toán 1 _16 6-8 A2-807 4 TCBS1_T1_Lớp 2 (chưa có lịch) Đoàn Trọng Tuyến
9 Toán 1 _17 6-7 A2-911 3 POHE Quản trị KS 60 Bùi Quốc Hoàn
10 Toán 1 _18 2-3 A2-808 5 POHE Quản trị LH 60 Lê Thị Anh
11 Toán 1 _19 4-5 A2-818 5 POHE Quản trị KDTM 60 Phạm Anh Tuấn
12 Toán 1 _2 6-7 A2-912 2 Kiểm toán CLC 60B Nguyễn Mai Quyên
13 Toán 1 _3 6-7 A2-808 2 Kinh tế Đầu tư CLC 60 Hoàng Văn Thắng
14 Toán 1 _4 4-5 A2-914 7 KT phát triển CLC 60 Nguyễn Thị Quỳnh Lan
15 Toán 1 _5 4-5 A2-914 2 QT nhân lực CLC 60 Đặng Huy Ngân
16 Toán 1 _6 6-7 A2-908 2 KT quốc tế CLC 60A Phùng Minh Đức
17 Toán 1 _7 4-5 A2-909 2 KT quốc tế CLC 60B Nguyễn Mai Quyên
18 Toán 1 _8 4-5 A2-913 2 Ngân hàng CLC 60 Hủy
19 Toán 1 _9 6-7 A2-914 2 Quản trị DN CLC 60 Dương Việt Thông
20 Toán 2_1 1-3 A2-807 4 TCBS2_T2_Lớp 1 (chưa có lịch) Tống Thành Trung
21 Toán 2_2 6-8 A2-716 5 TCBS2_T2_Lớp 2 (chưa có lịch) Hà Thị Minh Huệ
22 Toán 2_3 6-8 A2-914 5 POHE TT Marketing 60 Nguyễn Thị Quý