[TCB] TKB hệ CLC năm 2017 – 2018

TKB kỳ II:

Các lớp CLC K59, Học từ ngày 5/02/2018 đến ngày 10/06/2018

Các lớp TCBS bắt đầu học từ ngày 23/2/2018

STT Môn Lớp Tiết Thứ GV
1 Toán cho các nhà kinh tế 2 Kiểm toán CLC 59A 1-3 2 D2-101 T. Thông
2 Toán cho các nhà kinh tế 2 Kiểm toán CLC 59B 1-3 2 D2-102 T. Ngân
3 Toán cho các nhà kinh tế 2 KT Đầu tư CLC 59 8-10 2 A2-718 T. Đức
4 Toán cho các nhà kinh tế 2 Ngân hàng CLC 59 1-3 2 A2-715 T. Trung
5 Toán cho các nhà kinh tế 2 QT doanh nghiệp CLC 59 8-10 2 D2-103 C. Huệ
6 Toán cho các nhà kinh tế 2 KT phát triển và QT nhân lực CLC 59 8-10 2 A2-708 T. Nghĩa
7 Toán cho các nhà kinh tế 2 Tài chính DN CLC 59 1-3 2 D2-106 T. Hoàn
8 Toán cho các nhà kinh tế 1 TCBS1_T1_Lớp 1 6-9 2 D2-205 C. Quyên
9 Toán cho các nhà kinh tế 2 TCBS2_T2_Lớp 1 1-4 2 D2-204 C. L. Anh
10 Toán cho các nhà kinh tế 2 TCBS2_T2_Lớp 2 6-9 2 D2-204 C. Q. Anh

 

TKB kỳ​ I:

Học từ ngày 25/09/2017 đến ngày 14/01/2018

STT Môn Lớp Tiết Thứ GV
1 Toán cho các nhà kinh tế 1 KT phát triển CLC 59+QT nhân lực CLC 59 4-5 2 D2-105 C. Lan
2 Toán cho các nhà kinh tế 1 KT quốc tế CLC 59B 4-5 2 D2-205 T. Long
3 Toán cho các nhà kinh tế 1 Ngân hàng CLC 59 4-5 2 A2-901 T. Hoàn
4 Toán cho các nhà kinh tế 1 KT Đầu tư CLC 59 4-5 2 A2-711 T. Tuyến
5 Toán cho các nhà kinh tế 1 KT quốc tế CLC 59A 6-7 2 A2-707 C. Lê Anh
6 Toán cho các nhà kinh tế 1 QT Marketing CLC 59 6-7 2 A2-815 T. Tuấn
7 Toán cho các nhà kinh tế 1 Tài chính DN CLC 59 6-7 2 A2-715 C. Quý
8 Toán cho các nhà kinh tế 1 QT Kinh doanh QT CLC 59A 4-5 3 D2-104 T. Thắng
9 Toán cho các nhà kinh tế 1 QT Kinh doanh QT CLC 59B 4-5 3 D2-105 C. Vân
10 Toán cho các nhà kinh tế 1 POHE QT Khách sạn 59 6-7 5 A2-715 C. An
11 Toán cho các nhà kinh tế 2 POHE TT Marketing 59 1-3 6 D2-101 C. Huệ
12 Toán cho các nhà kinh tế 1 POHE QT Kinh doanh TM 59 1-3 6 A2-711 T. Nghĩa
13 Toán cho các nhà kinh tế 1 POHE QT Lữ hành 59 4-5 6 A2-110 C. Quyên
14 Toán cho các nhà kinh tế 1 Kiểm toán CLC 59A 4-5 7 A2-919 C. Q. Anh
15 Toán cho các nhà kinh tế 1 QT doanh nghiệp CLC 59 4-5 7 A2-918 T. Lâm
16 Toán cho các nhà kinh tế 1 Kiểm toán CLC 59B 6-7 7 A2-919 T. Ngân