[TCB] TKB kỳ hè 2015

TKB kỳ hè năm 2015 bộ môn Toán cơ bản

Thời gian học: 05 tuần, bắt đầu từ ngày 08/06/2015 đến 26/07/2015

(trong đó nghỉ từ ngày 28/06/2015 đến hết ngày 12/07/2015)

TT GV Lớp T.chỉ Thứ (Tiết) GĐ Ghi chú
1 T. Nghĩa TCC1_1 3 cũ T2,4,6 (1-3) B201  
2 T.Đức TCCNKT1_1 2 T2,4,6 (4-5) B201  
3 C. Lê Anh TCC2_1 4 cũ T2,4,6 (6-9) B101  
4 T. Tuyến TCCNKT1_5 2 T2,4,6 (1-2) B301  
5 T.Thắng TCCNKT2_1 3 T2,4,6 (3-5) B301  
6 T. Hoàn TCCNKT1_2 2 T2,4,6 (6-7) B201  
7 T. Tuấn TCCNKT2_2 3 T2,4,6 (8-10) B201  
8 C. An TCCNKT2_5 3 T2,4,6 (6-8) B306  
9 T. Trung TCCNKT1_4 2 T3,5,7 (6-7) B101  
10 T. Trung TCC1_2 3 cũ T3,5,7 (8-10) B101  
11 T. Lâm Tcc2_2 4 cũ T3,5,7 (1-4) B2 – 101  
12 T. Thông TCCNKT2_4 3 T3,5,7 (6-8) B301  
13 T. Thông TCCNKT1_6 2 T3,5,7 (9-10) B301  
14 C. Quý TCCNKT2_3 3 T3,5,7 (1-3) B301  
15 C. Quý TCCNKT1_3 2 T3,5,7 (4-5) B301  
16 T. Thúy TCCNKT2_6 3 T3,5,7 (3-5) B106