[TCB] TKB kỳ Hè năm 2016 – 2017

LỊCH GIẢNG HỆ CHÍNH QUY

Thời gian: 5 tuần từ 26/6/2017 đến 30/7/2017

Thi: Dự kiến từ 31/7/2017 đến 6/8/2017

STT Lớp TC Thứ (Tiết) GĐ GV
1 Toan1(216H)_1 2 3 5 7 (6-7) B106 T. Thông
2 Toan1(216H)_2 2 3 5 7 (9-10) B101 T. Thông
3 Toan2(216H)_1 3 2 4 6 (1-3) B106 C. Lê Anh
4 Toan2(216H)_2 3 3 5 7 (8-10) B106 T. Lâm