[TCB] TKB kỳ I 2018 – 2019 (K58-K59)

Thời gian học từ 13/08/2018 đến ngày 02/12/2018 (15 tuần + 2 tuần dự trữ)

STT LỚP TÍN CHỈ Thứ, Tiết, GĐ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY
1 Toán 2(118)_1 Thứ 2 tiết 3,4,5 tại A2-401 Hoàng Văn Thắng
2 Toán 2(118)_10 Thứ 6 tiết 6,7,8 tại A2-401 Nguyễn Mai Quyên
3 Toán 2(118)_11 Thứ 7 tiết 3,4,5 tại A2-401 Phạm Văn Nghĩa
4 Toán 2(118)_12 Thứ 7 tiết 6,7,8 tại A2-401 Nguyễn Thị Quý
5 Toán 2(118)_2 Thứ 2 tiết 6,7,8 tại A2-401 Đoàn Trọng Tuyến
6 Toán 2(118)_3 Thứ 3 tiết 3,4,5 tại A2-401 Hà Thị Minh Huệ
7 Toán 2(118)_4 Thứ 3 tiết 6,7,8 tại A2-401 Hà Thị Minh Huệ
8 Toán 2(118)_5 Thứ 4 tiết 3,4,5 tại A2-401 Đặng Huy Ngân
9 Toán 2(118)_6 Thứ 4 tiết 6,7,8 tại A2-401 Phùng Minh Đức
10 Toán 2(118)_7 Thứ 5 tiết 3,4,5 tại A2-401 Vũ Quỳnh Anh
11 Toán 2(118)_8 Thứ 5 tiết 6,7,8 tại A2-401 Phạm Anh Tuấn
12 Toán 2(118)_9 Thứ 6 tiết 3,4,5 tại A2-401 Lê Thị Anh
13 Giải tích 2(118)_1 Thứ 6 tiết 1,2,3 tại B-105 Nguyễn Thị Quỳnh Lan
14 Giải tích 2(118)_2 Thứ 3 tiết 8,9,10 tại B-302 Bùi Quốc Hoàn
15 Toán rời rạc(118)_1 Thứ 4 tiết 6,7,8 tại B-302 Nguyễn Tuấn Long
16 Toán rời rạc(118)_2 Thứ 7 tiết 3,4,5 tại B-302 Tống Thành Trung