[TCB] TKB Kỳ II 2018 – 2019

I. Hệ Chính quy:

* Học từ ngày 13/02/2019 đến ngày 09/05/2019 (11 tuần giảng dạy + 01 tuần dự trữ)

* Viết tắt (lớp học phần): Toán = Toán cho các nhà kinh tế; TRR = Toán rời rạc, GT = Giải tích, ĐS = Đại số

Lớp Khóa Thứ Tiết GV
ĐS_1 K60 4 7 6-9 B-102 Phạm Bảo Lâm
ĐS_2 K60 4 6 1-4 B-103 Nguyễn Tuấn Long
ĐS_3 K60 4 5 6-9 B-106 Nguyễn Thị Quý
GT2_1 K60 4 4 6-9 B-106 Bùi Quốc Hoàn
GT2_2 K60 4 3 6-9 C-206 Nguyễn Thị Cẩm Vân
GT2_3 K60 4 4 1-4 C-306 Nguyễn Thị Quỳnh Lan
GT3_1 K60 3 7 8-10 C-206 Bùi Quốc Hoàn
GT3_2 K60 3 5 1-3 C-306 Tống Thành Trung
Toán1_1 K59 2 2 4-5 A2-412 Nguyễn Mai Quyên
Toán1_10 K59 2 7 6-7 C-203 Bùi Quốc Hoàn
Toán1_11 K59 2 7 1-2 A2-511 Phạm Văn Nghĩa
Toán1_2 K59 2 2 6-7 D-503 Bùi Quốc Hoàn
Toán1_3 K59 2 3 1-2 A2-301 Nguyễn Mai Quyên
Toán1_4 K59 2 3 6-7 D2-103 Phùng Minh Đức
Toán1_5 K59 2 4 1-2 A2-301 Lê Đình Thúy
Toán1_6 K59 2 4 9-10 A2-302 Phạm Anh Tuấn
Toán1_8 K59 2 5 6-7 B-306 Nguyễn Mai Quyên
Toán2_1 K60 4 6 1-4 B-102 Lê Thị Anh
Toán2_10 K60 4 5 6-9 B-202 Lê Thị Anh
Toán2_11 K60 4 6 1-4 B-202 Lê Đình Thúy
Toán2_12 K60 4 6 6-9 B-202 Phạm Anh Tuấn
Toán2_13 K60 4 6 6-9 B-105 Phùng Minh Đức
Toán2_14 K60 4 7 1-4 B-202 Lưu Hoàng Lân
Toán2_15 K60 4 6 6-9 B-203 Hà Thị Minh Huệ
Toán2_16 K60 4 7 1-4 B-203 Lê Đình Thúy
Toán2_17 K60 4 7 6-9 B-204 Đỗ Trọng Hoàng
Toán2_18 K60 4 2 1-4 B-204 Đoàn Trọng Tuyến
Toán2_19 K60 4 7 1-4 B-204 Đỗ Trọng Hoàng
Toán2_2 K60 4 6 1-4 B-104 Vũ Quỳnh Anh
Toán2_20 K60 4 7 6-9 B-205 Bùi Thế Hùng
Toán2_21 K60 4 2 1-4 B-201 Tống Thành Trung
Toán2_22 K60 4 2 6-9 B-204 Phùng Minh Đức
Toán2_23 K60 4 3 1-4 B-202 Đặng Huy Ngân
Toán2_24 K60 4 3 6-9 B-105 Nguyễn Mai Quyên
Toán2_25 K60 4 4 1-4 B-204 Đoàn Trọng Tuyến
Toán2_26 K60 4 4 6-9 B-204 Hoàng Văn Thắng
Toán2_27 K60 4 5 1-4 B-104 Nguyễn Mai Quyên
Toán2_28 K60 4 5 6-9 B-302 Hà Thị Minh Huệ
Toán2_29 K60 4 6 1-4 B-302 Nguyễn Thị Quỳnh Lan
Toán2_3 K60 4 5 6-9 B-103 Phạm Anh Tuấn
Toán2_30 K60 4 7 1-4 B-205 Bùi Thế Hùng
Toán2_31 K60 4 7 6-9 B-304 Lưu Hoàng Lân
Toán2_32 K60 4 2 1-4 B-304 Hoàng Văn Thắng
Toán2_33 K60 4 2 6-9 B-305 Tống Thành Trung
Toán2_34 K60 4 2 1-4 B-102 Phạm Văn Nghĩa
Toán2_35 K60 4 3 6-9 B-102 Nguyễn Thị An
Toán2_36 K60 4 2 6-9 B-205 Hoàng Văn Thắng
Toán2_37 K60 4 5 1-4 B-305 Nguyễn Thị Quỳnh Lan
Toán2_38 K60 4 4 6-9 B-305 Nguyễn Thị Cẩm Vân
Toán2_39 K60 4 4 1-4 B-303 Hà Thị Minh Huệ
Toán2_4 K60 4 4 6-9 B-104 Nguyễn Thị An
Toán2_40 K60 4 4 6-9 B-302 Hà Thị Minh Huệ
Toán2_41 K60 4 4 1-4 B-106 Phạm Văn Nghĩa
Toán2_42 K60 4 7 6-9 B-201 Nguyễn Thị Quý
Toán2_43 K60 4 6 6-9 B-106 Nguyễn Thị Quý
Toán2_44 K60 4 7 1-4 B-106 Lê Thị Anh
Toán2_45 K60 4 6 1-4 B-303 Phạm Anh Tuấn
Toán2_46 K60 4 2 6-9 C-304 Nguyễn Mai Quyên
Toán2_47 K60 4 3 1-4 B-205 Nguyễn Tuấn Long
Toán2_48 K60 4 3 6-9 B-104 Nguyễn Tuấn Long
Toán2_49 K60 4 2 1-4 D-202 Dương Việt Thông
Toán2_5 K60 4 6 1-4 B-105 Tống Thành Trung
Toán2_50 K60 4 4 6-9 B-206 Nguyễn Thị Quý
Toán2_51 K60 4 4 1-4 D-203 Vũ Quỳnh Anh
Toán2_52 K60 4 5 1-4 B-206 Đoàn Trọng Tuyến
Toán2_53 K60 4 2 6-9 D-301 Nguyễn Thị Cẩm Vân
Toán2_54 K60 4 6 6-9 D-202 Nguyễn Thị An
Toán2_55 K60 4 5 1-4 B-301 Phạm Văn Nghĩa
Toán2_56 K60 4 7 6-9 B-206 Dương Việt Thông
Toán2_57 K60 4 2 1-4 C-305 Đặng Huy Ngân
Toán2_58 K60 4 7 6-9 C-305 Nguyễn Thị Quỳnh Lan
Toán2_59 K60 4 3 1-4 B-303 Phạm Văn Nghĩa
Toán2_6 K60 4 5 1-4 B-103 Vũ Quỳnh Anh
Toán2_60 K60 4 3 6-9 B-305 Đặng Huy Ngân
Toán2_61 K60 4 4 1-4 B-206 Đặng Huy Ngân
Toán2_62 K60 4 4 6-9 C-306 Dương Việt Thông
Toán2_63 K60 4 6 1-4 C-206 Phùng Minh Đức
Toán2_64 K60 4 7 6-9 D-204 Nguyễn Văn Tý
Toán2_65 K60 4 2 1-4 D-204 Vũ Quỳnh Anh
Toán2_66 K60 4 2 6-9 C-206 Nguyễn Thị An
Toán2_67 K60 4 3 1-4 B-204 Phạm Anh Tuấn
Toán2_68 K60 4 3 6-9 C-306 Nguyễn Thị Quý
Toán2_69 K60 4 4 1-4 D-204 Hoàng Văn Thắng
Toán2_7 K60 4 5 6-9 B-104 Hoàng Văn Thắng
Toán2_70 K60 4 5 6-9 C-102 Nguyễn Thị An
Toán2_8 K60 4 5 6-9 B-105 Nguyễn Thị Quỳnh Lan
Toán2_9 K60 4 5 1-4 B-105 Phạm Anh Tuấn
TRR_1 K60 4 6 6-9 B-103 Tống Thành Trung
TRR_2 K60 4 7 1-4 C-206 Nguyễn Tuấn Long

 

II. Hệ CLC:

 

Học từ 21/1/2019 – 19/5/2019

 

Môn TC Tiết Thứ Lớp Giảng viên
Toán 2 3 A2-911 1-4 2 Kiểm toán CLC 60A Nguyễn Thị Cẩm Vân
Toán 2 3 A2-912 6-9 2 Kiểm toán CLC 60B Đoàn Trọng Tuyến
Toán 2 3 A2-818 1-4 2 KT Đầu tư CLC 60 Bùi Quốc Hoàn
Toán 2 3 A2-701 6-9 2 Ngân hàng + KTPT CLC 60 Đặng Huy Ngân
Toán 2 3 A2-817 6-9 2 QT doanh nghiệp CLC 60 Nguyễn Thị Quỳnh Lan
Toán 2 3 A2-918 1-4 7 QT Marketing CLC 60A Vũ Quỳnh Anh
Toán 2 3 A2-919 6-9 7 QT Marketing CLC 60B Nguyễn Thị An
Toán 2 3 A2-920 1-4 7 QT nhân lực CLC 60 Phùng Minh Đức
Toán 2 3 A2-912 1-4 7 Tài chính DN CLC 60 Tống Thành Trung
Toán 2 3 A2-911 1-4 3 Lớp TCBS-Lớp 1 Bùi Quốc Hoàn
Toán 2 3 A2-912 6-9 3 Lớp TCBS-Lớp 2 Phạm Văn Nghĩa
Toán 1 2 A2-714 6-9 4 Lớp TCBS-Lớp 2 Tống Thành Trung
Toán 1 2 A2-911 1-4 5 Lớp TCBS-Lớp 1 Hà Thị Minh Huệ