[TKT] Cao học khóa 26

Phân công giảng dạy

Học phần Kinh tế lượng ứng dụng: 2 tín chỉ

TT Lớp Buổi Thời gian GV Thi
26B Tối 3, 5 7/11 – 7/12/ 2017 D2-103 C. Phương
26G Ngày CN 29/10 – 19/11 / 2017 D-101 C. Ch. Thủy
26H Ngày CN 29/10 – 19/11 / 2017 D-103 T. Hải