[TKT] Giảng Cao học K21 – chuyên ngành

Lịch học Cao học Toán kinh tế K21

Khoa thực hiện lịch giảng theo đúng kế hoạch đào tạo của Viện sau đại học. Riêng buổi sáng 5/10 khoa sẽ làm việc với các học viên cao học từ 7h đến 7h30 phút.

Các môn chuyên ngành gồm:

1. Kinh tế lượng (GS.TS Nguyễn Quang Dong)
2. Lý thuyết mô hình Toán kinh tế (PGS.TS Hoàng Đình Tuấn)
3. Mô hình số liệu mảng (PGS.TS Nguyễn Thị Minh)
4. Phân tích nhân tố (PGS.TS Ngô Văn Thứ)