[TKT] Giảng kỳ hè (Tháng 6+7 / 2017)

Các lớp học kỳ hè 2017

LỊCH GIẢNG HỆ CHÍNH QUY

Thời gian: 5 tuần từ 26 / 6 đến 30 / 7

Thi: Dự kiến từ 31 / 7 đến 6 / 8

Các trường hợp chuyển lớp đề nghị thông báo cho Hải để thay đối trên lịch chính thức này.

K Lớp TC Thứ (Tiết) GĐ GV Ghi chú
H01 57 KTL1_1 3 2 4 6 (1-3) B101 C.Nga > T.Hưng
H02 57 KTL1_2 3 3 5 7 (6-8) B101 T.Đức
H03 57 KTL1_3 3 2 4 6 (8-10) C201 T.Hưng > C.Nga
H04 57 XSTK_1 3 3 5 7 (1-3) B101 T.Trung > C.Liên
H05 57 XSTK_2 3 2 4 6 (8-10) B101 T.Dương
H06 57 XSTK_3 3 3 5 7 (8-10) C201 C.Liên > T.Trung