[TKT] Lớp E-learning 2015

Môn: Lý thuyết xác suất và Thống kê toán

OnlineS1: 18h-19h: Khởi động môn học
OnlineS2: 18h-20h: Hướng dẫn ôn thi

GV Lớp Số Sv Từ Thi OnlineS1 OnlineS2    
Dương ONE1-ONE2 122 30/11 8/2 T2-1/12 T2-19/1/15    
Hoàng ONE3-ONE7 112 30/11 8/2 T3-2/12 T3-20/1/15    
Nhật ONE5-ONE9 114 30/11 8/2 T6-5/12 T4-21/1/15    
Tâm ONE11-ONE13 131 28/12 29/3 T5-8/1 T2-16/3/15    
Hưng TNE1-TNE3-ONE15 112 28/12 29/3 T6-9/1/15 T3-17/3/15    
Dương TNE3-ONE17 105 28/12 29/3 T7-10/1/15 T4-18/3/15    
                 
  ONE19-ONE23 147 14/6 16/8 16/6      
  ONE23-ONE29 146 14/6 16/8 17/6      
  ONE21-ONE31 145 14/6 16/8 18/6      
  ONE27-ONE33 153 14/6 16/8 19/6