[TKT] Lớp riêng – tháng 2/2014

(Thứ năm, 13 Tháng 2 2014 00:17)
LỊCH HỌC CÁC LỚP RIÊNG

HỌC: Sáng từ 7h30; Chiều từ 13h30; Tối từ 18h30

THI: Ca 5 từ 17h30 – Ca 6 từ 19h15

MÔN LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN
Đợt 1: Tối từ 17 đến 21 tháng 2/2014

 GV Lớp Tối 17/2 Tối 18/2 Tối 19/2 Tối 20/2 Tối 21/2 THI TỐI 26/2
T.Hưng 1 PN1-101 PN1-101 PN1-101 PN1-101 PN1-101 Ca 5 – PN1-101
T.Hoàng 2 PN1-102 PN1-102 PN1-102 PN1-102 PN1-102 Ca 5 – PN1-102
T.Phi 3 PN1-103 PN1-103 PN1-103 PN1-103 PN1-103 Ca 5 – PN1-103
T.Nhật 4 PN1-104 PN1-104 PN1-104 PN1-104 PN1-104 Ca 5 – PN1-104
C.Tâm 5 PN1-105 PN1-105 PN1-105 PN1-105 PN1-105 Ca 5 – PN1-105
C.Huyền 6 + 7 PN1-106 PN1-106 PN1-106 PN1-106 PN1-106 Ca 5 – PN1-106
(Ghép) 7           Ca 5 – PN1-107
C.Thảo 8 PN1-201 PN1-201 PN1-201 PN1-201 PN1-201 Ca 5 – PN1-201
T.Hòa 9 PN1-202 PN1-202 PN1-202 PN1-202 PN1-202 Ca 5 – PN1-202

Đợt 2: Sáng + Chiều 22, Sáng + Chiều + Tối 23

GV Lớp  Sáng 22/2 Ch 22/2 Sáng 23/2 Ch 23/2 Tối 23/2 THI TỐI 26/2
T.Hoàng 10  D202  D202  D202  D202  D202 Ca 5 – PN1-202
T.Hưng 11  D203  D203  D203  D203  D203 Ca 5 – PN1-203
T.Phi 12  D204  D204  D204  D204  D204 Ca 5 – PN1-204
T.Nhật 13  D301  D301  D301  D301  D206 Ca 5 – PN1-205
C.Tâm 14  D302  D302  D501  D501  D103 Ca 5 – PN1-301
C.Huyền 15  D303  D303  D503  D503  D105 Ca 5 – PN1-302
C.Tú 16  D304  D304  D504  D504  D301 Ca 5 – PN1-303

MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Tối ngày 17 đến 21 tháng 2/2014

GV Lớp Tối 17/2 Tối 18/2 Tối 19/2 Tối 20/2 Tối 21/2 THI TỐI 26/2
C.Phương A + B PN1-203 PN1-203 PN1-203 PN1-203 PN1-203 Ca 6 – PN1-203
(Ghép) B           Ca 6 – PN1-204
C.Thúy C PN1-205 PN1-205 PN1-205 PN1-205 PN1-205 Ca 6 – PN1-205

Sáng + Chiều 22, Sáng + Chiều + Tối 23

GV Lớp Sáng 22/2 Ch 22/2 Sáng 23/2 Ch 23/2 Tối 23/2 THI TỐI 26/2
C.Ngọc D + E  D305  D305  D505  D505  D304 Ca 6 – PN1-206
(Ghép) E           Ca 6 – PN1-207
C.Phương F + G + 3 sv 3 tc  D505  D505  G103  G103  D401 Ca 6 – PN1-208
(Ghép) G           Ca 6 – PN1-201

MÔN MÔ HÌNH TOÁN + LÝ THUYẾT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ (CHUYÊN NGÀNH)
– Thầy Hòa, Tối 17, 18, 19, 20 / 2 tại PN1-206
– Thi 26/2: Ca 6 – PN1-104

MÔN TỐI ƯU HÓA:
– Cô Thảo: Sáng + Chiều 22, 23 / 2 tại D201
– Thi 26/2: Ca 6 – PN1-105

MÔN KINH TẾ LƯỢNG 2 + THỐNG KÊ TOÁN
– Liên hệ thầy Hải, gặp cô Phan Minh để nộp học phí bổ sung
– Buổi học đầu: Tối Thứ Ba 18/2 tại Văn phòng khoa (Các buổi sau sẽ sắp xếp sau).