[TKT+TTC] Chính quy T8 – T12/2018

 

Thời gian học: Từ 13 / 8 / 2018 đến  / 12 / 2018 (15 tuần học +  tuần dự trữ)

Các thầy cô có thay đổi gì báo lại với Hải để cập nhật.

Lịch này sẽ làm căn cứ để Quản lý Đào tạo, Thanh tra, Thanh toán cuối kì

TT K Lớp TC Thứ (Tiết) GĐ GV
C1 57 Định tính 2 T3 (6-7) B-104 HỦY
C2 58 KTL_1 3 T5 (3-5) B-101 T.Nhật
C3 58 KTL_10 3 T6 (8-10) A2-312 HỦY
C4 58 KTL_11 3 T5 (1-3) A2-312 T.Trung (TX)
C5 58 KTL_12 3 T7 (8-10) A2-312 T.Hưng HỦY
C6 58 KTL_2 3 T2 (1-3) A2-312 HỦY
C7 58 KTL_3 3 T2 (8-10) A2-312 C.Trang Hủy ?
C8 58 KTL_4 3 T3 (1-3) A2-312 C.Trang TTC
C9 58 KTL_5 3 T3 (8-10) A2-312 C.Trang TTC
C10 58 KTL_6 3 T4 (1-3) A2-312 T.Hưng
C11 58 KTL_7 3 T4 (8-10) A2-312 T.Trung (TX)
C12 58 KTL_8 3 T5 (8-10) A2-312 HỦY
C13 58 KTL_9 3 T6 (1-3) A2-312 C.Trang TTC
C14 58 KTL 2_5 2 T2 (4-5) A2-312 C.Phương
C15 58 KTL 2_6 2 T4 (4-5) A2-312 HỦY
C16 58 KTL 2_7 2 T6 (4-5) A2-312 HỦY
C17 58 KTL 2_8 2 T3 (6-7) A2-312 HỦY
C18 58 KTL 2_9 2 T5 (6-7) A2-312 C.Phương
C19 58 KTL II_1 3 T5 (1-3) A2-108 T.Thành
C20 CN58 KTL II_2 3 T2 (1-3) A2-412 C.Minh
C21 CN58 KTL II_3 3 T3 (8-10) A2-412 C.Minh
C22 CN58 LTMH 1_1 3 T2 (8-10) A2-412 T.Hải
C23 CN58 LTMH 2_1 3 T3 (1-3) A2-412 T.Hải
C24 59 XSTK_1 3 T2 (1-3) D-205 Long
C25 59 XSTK_10 3 T3 (1-3) D-401 T.Long
C26 59 XSTK_11 3 T3 (6-8) D-405 T.Nhật
C27 59 XSTK_12 3 T4 (1-3) B-102 T.Long
C28 59 XSTK_13 3 T4 (6-8) B-102 T.Hưng
C29 59 XSTK_14 3 T5 (6-8) D-202 C.Liên
C30 59 XSTK_15 3 T6 (1-3) D-405 T.Long
C31 59 XSTK_16 3 T2 (6-8) B-103 C.Nga
C32 59 XSTK_17 3 T7 (1-3) B-103 T.Long
C33 59 XSTK_18 3 T7 (6-8) B-104 Ghép > lớp 78 Ghép
C34 59 XSTK_19 3 T2 (3-5) B-104 T.Hoàng
C35 59 XSTK_2 3 T7 (8-10) B-302 C.Trang
C36 59 XSTK_20 3 T2 (6-8) D-203 T.Hoàng
C37 59 XSTK_21 3 T4 (8-10) D-501 T.Nhật
C38 59 XSTK_22 3 T5 (1-3) D-305 C.Tâm
C39 59 XSTK_23 3 T2 (8-10) D-305 T.Hưng
C40 59 XSTK_24 3 T3 (1-3) D-501 C.Tâm
C41 59 XSTK_25 3 T3 (8-10) D-504 T.Trung
C42 59 XSTK_26 3 T4 (3-5) D-203 T.Mạnh
C43 59 XSTK_27 3 T4 (8-10) D-204 T.Mạnh
C44 59 XSTK_28 3 T5 (3-5) D-504 C.Thảo
C45 59 XSTK_29 3 T6 (1-3) D-505 C.Tâm
C46 59 XSTK_3 3 T4 (1-3) B-302 C.Tâm
C47 59 XSTK_30 3 T5 (8-10) D-205 T.Trung
C48 59 XSTK_31 3 T6 (3-5) A2-105 T.Mạnh
C49 59 XSTK_32 3 T3 (6-8) D-505 T.Mạnh
C50 59 XSTK_33 3 T7 (3-5) B-105 C.Tâm
C51 59 XSTK_34 3 T7 (8-10) B-105 T.Hòa
C52 59 XSTK_35 3 T2 (3-5) D-201 C.Tú
C53 59 XSTK_36 3 T2 (8-10) D-201 C.Tú
C54 59 XSTK_37 3 T3 (3-5) B-103 T.Nhật
C55 59 XSTK_38 3 T3 (8-10) D-501 C.Liên
C56 59 XSTK_39 3 T4 (3-5) B-202 C.Tú
C57 59 XSTK_4 3 T4 (1-3) D-206 T.Hoàng
C58 59 XSTK_40 3 T2 (8-10) B-202 T.Phi HỦY
C59 59 XSTK_41 3 T5 (3-5) D-204 T.Long
C60 59 XSTK_42 3 T5 (8-10) D-206 C.Ngọc
C61 59 XSTK_43 3 T6 (3-5) D-203 T.Phi
C62 59 XSTK_44.1 3 T4 (6-8) B-304 C.Tú
C63 59 XSTK_44.2 3 T7 (3-5) B-304 T.Hoàng
C64 59 XSTK_44.3 3 T7 (8-10) B-303 HỦY
C65 59 XSTK_45 3 T7 (1-3) B-204 T.Ninh
C66 59 XSTK_46 3 T3 (6-8) B-204 T.Dương
C67 59 XSTK_47 3 T3 (3-5) B-303 T.Dương
C68 59 XSTK_48 3 T7 (3-5) B-203 C.Trang
C69 59 XSTK_49 3 T4 (6-8) D-206 T.Trung
C70 59 XSTK_5 3 T5 (6-8) D-501 T.Mạnh
C71 59 XSTK_50 3 T2 (1-3) D-304 T.Ninh
C72 59 XSTK_51 3 T2 (3-5) D-303 C.Huyền
C73 59 XSTK_52 3 T2 (6-8) D-303 T.Hòa
C74 59 XSTK_53 3 T6 (1-3) D-206 C.Thủy
C75 59 XSTK_54 3 T4 (3-5) A2-514 C.Nga
C76 59 XSTK_55 3 T4 (8-10) A2-514 T.Dương
C77 59 XSTK_56 3 T5 (1-3) A2-106 C.Thủy
C78 59 XSTK_57 3 T3 (1-3) A2-517 C.Liên
C79 59 XSTK_58 3 T6 (8-10) A2-517 T.Phi
C80 59 XSTK_59 3 T6 (1-3) A2-306 C.Trang
C81 59 XSTK_6 3 T7 (6-8) B-205 C.Tú To
C82 59 XSTK_60 3 T3 (1-3) A2-310 T.Trung
C83 59 XSTK_61 3 T5 (6-8) C-201 C.Huyền
C84 59 XSTK_62 3 T5 (8-10) A2-310 T.Nhật
C85 59 XSTK_63 3 T7 (3-5) A2-307 C.Thủy
C86 59 XSTK_64 3 T7 (6-8) A2-307 Ghép > lớp 6 Ghép
C87 59 XSTK_65 3 T5 (8-10) A2-301 T.Dương To
C88 59 XSTK_66 3 T3 (3-5) A2-301 C.Huyền To
C89 59 XSTK_67 3 T6 (8-10) A2-106 T.Hòa
C90 59 XSTK_68 3 T4 (1-3) A2-301 T.Dương To
C91 59 XSTK_69 3 T6 (6-8) A2-301 T.Hưng To
C92 59 XSTK_7 3 T2 (1-3) B-205 T.Hưng
C93 59 XSTK_73 3 T4 (8-10) A2-302 C.Trang
C94 59 XSTK_74 3 T4 (6-8) A2-106 C.Huyền
C95 59 XSTK_76 3 T3 (6-8) A2-302 C.Ngọc
C96 59 XSTK_77 3 T4 (3-5) A2-302 C.Huyền
C97 59 XSTK_78 3 T7 (6-8) B-306 T.Dương To
C98 59 XSTK_79 3 T5 (6-8) D-304 T.Hòa
C99 59 XSTK_8 3 T5 (1-3) D-202 T.Phi
C100 59 XSTK_9 3 T2 (6-8) D-401 C.Thảo
C101 CN59 I/O_1 2 T5 (6-7) A2-311 C.Ngọc
C102 58 MHT_1 2 T6 (4-5) D-402 T.Đức
C103 58 MHT_2 2 T2 (4-5) B-302 T.Hòa
C104 58 MHT_3 2 T5 (9-10) B-204 C.Phương
C105 58 MHT_4 2 T3 (6-7) A2-508 T.Đức
C106 58 MHT_5 2 T7 (6-7) A2-517 T.Hòa
C107 58 MHT_6 2 T4 (4-5) B-205 C.Phương
C108 58 MHT_7 2 T5 (4-5) B-205 C.Phương
C109 CN57 Chuỗi TG_1 3 T3 (8-10) B-104 T.Dong
C110 58 TKNCh_1 2 T4 (4-5) A2-508 C.Trang
C111 58 TKNCh_2 2 T7 (6-7) A2-508 HỦY
C112 CN58 TKNCh 1_1 3 T4 (1-3) A2-412 T.Thế
C113 CN58 TKNCh 2_1 2 T5 (6-7) A2-412 T.Thứ
C114 CN59 TUH 1_1 3 T5 (8-10) A2-311 C.Thảo
C115 CN59 TUH 1_2 3 T2 (3-5) A2-102 C.Q.Lan
C116 CN59 TK Toan_1 3 T4 (1-3) D-402 T.Thứ
C117 CN59 TK Toan_2 3 T4 (8-10) B-101 T.Hải
C118 CN59 CS TTC_1 3 T3 (3-5) A2-302 C.Thủy
C119 CN58 Mô phỏng 2 T2 (6-7) A2-412 C.Thắm
C120 CN58 ĐGiá 1_1 3 T5 (8-10) A2-412 C.Trang TTC
C121 CN Pt Kth 2 T3 (6-7) A2-412 T.Trung
C122 QTRR_1 2 T3 (6-7) A2-514 C.Liên
C123 QTRR_2 2 T4 (4-5) D-206 C.Thắm
C124 QTRR_3 3 T5 (8-10) A2-201 T.Thứ
C125 QTRR_4 2 T6 (2-5) A2-909 C.Liên
C126 CLC XSTK_1 3 T2 (1-3) D2-101 C.Thủy Từ 3.9
C127 CLC XSTK_2 3 T2 (1-3) D2-102 C.Thảo Từ 3.9
C128 CLC XSTK_3 3 T7 (1-3) A2-919 C.Tú Từ 3.9
C129 CLC XSTK_4 3 T7 (1-3) A2-918 T.Dương Từ 3.9
C130 CLC XSTK_5 3 T2 (6-8) D2-105 C.Huyền Từ 3.9
C131 CLC XSTK_6 3 T2 (1-3) A2-708 T.Hòa Từ 3.9
C132 CLC KTL_1 3 T2 (6-8) A2-718 C.Phương Từ 3.9
C133 CLC KTL_2 3 T7 (1-3) A2-914 T.Hưng Từ 3.9
C134 CLC XSTK_7 3 T2 (6-8) A2-711 C.Tâm Từ 3.9