[TKT+TTC] Chính quy từ 1/2016 – 5/2016

LỊCH GIẢNG HỆ CHÍNH QUY

K Học phần TC Thứ (Tiết) GĐ GV Ghi chú
CQ01 56 KTL1_1 3 T2 (1-3) B-101 T.Dương  
CQ02 56 KTL1_10 3 T6 (8-10) B-101 T.Phi  
CQ03 56 KTL1_11 3 T7 (1-3) VTP-403 T.Hưng  
CQ04 56 KTL1_12 3 T7 (8-10) VTP-404 T.Hưng HỦY
CQ05 56 KTL1_13 3 T2 (3-5) B-106 T.Hưng  
CQ06 56 KTL1_14 3 T2 (6-8) B-106 C.Huyền  
CQ07 56 KTL1_15 3 T3 (1-3) VTP-501 T.Dương  
CQ08 56 KTL1_16 3 T3 (6-8) VTP-402 C.Huyền  
CQ09 56 KTL1_17 3 T4 (3-5) VTP-405 T.Dương  
CQ10 56 KTL1_18 3 T4 (6-8) VTP-501 C.Huyền  
CQ11 56 KTL1_19 3 T5 (3-5) VTP-404 C.Trang  
CQ12 56 KTL1_2 3 T2 (8-10) B-101 C.Trang TTC  
CQ13 56 KTL1_20 3 T5 (6-8) BH-104 T.Nhật  
CQ14 56 KTL1_21 3 T6 (3-5) VTP-403 C.Trang TTC  
CQ15 56 KTL1_22 3 T6 (6-8) B-106 C.Ngọc  
CQ16 56 KTL1_23 3 T7 (3-5) VTP-502 C.Liên  
CQ17 56 KTL1_24 3 T7 (6-8) VTP-503 C.Trang TTC HỦY
CQ18 56 KTL1_25 3 T2 (1-3) VTP-503 T.Long  
CQ19 56 KTL1_26 3 T2 (6-8) C-111 C.Thêu  
CQ20 56 KTL1_27 3 T3 (1-3) VTP-505 T.Long  
CQ21 56 KTL1_28 3 T3 (8-10) B-101 C.Tâm  
CQ22 56 KTL1_29 3 T4 (1-3) B-101 T.Hoàng  
CQ23 56 KTL1_3 3 T3 (3-5) B-106 C.Trang  
CQ24 56 KTL1_30 3 T4 (8-10) B-101 C.Tâm  
CQ25 56 KTL1_31 3 T5 (1-3) VTP-602 T.Long  
CQ26 56 KTL1_32 3 T5 (8-10) B2-104 C.Nga ????  
CQ27 56 KTL1_33 3 T6 (1-3) B-101 T.Dương  
CQ28 56 KTL1_34 3 T7 (6-8) VTP-604 C.Nga HỦY
CQ29 56 KTL1_35 3 T7 (1-3) VTP-605 T.Hoàng HỦY
CQ30 56 KTL1_36 3 T7 (8-10) D-501 C.Tú HỦY
CQ31 56 KTL1_37 3 T7 (1-3) B-101 C.Tú  
CQ32 56 KTL1_38 3 T6 (3-5) BH-201 T.Thành  
CQ33 56 KTL1_39 3 T3 (1-3) B-101 T.Nhật  
CQ34 56 KTL1_4 3 T3 (8-10) BH-204 C.Trang  
CQ35 56 KTL1_40 3 T3 (6-8) VTP-605 T.Hưng  
CQ36 56 KTL1_41 3 T4 (1-3) VTP-604 T.Thành  
CQ37 56 KTL1_42 3 T4 (6-8) BH-102 C.Nga  
CQ38 56 KTL1_43 3 T5 (1-3) B-101 T.Thành  
CQ39 56 KTL1_44 3 T5 (6-8) B2-102 C.Tâm  
CQ40 56 KTL1_45 3 T2 (3-5) BH-405 C.Huyền  
CQ41 56 KTL1_46 3 T3 (8-10) C-111 T.Đức  
CQ42 56 KTL1_47 3 T4 (8-10) D-504 C.Thủy  
CQ43 56 KTL1_48 3 T3 (1-3) C-111 C.Thêu  
CQ44 56 KTL1_49 3 T6 (1-3) C-111 C.Tú  
CQ45 56 KTL1_5 3 T4 (3-5) C-111 T.Hòa  
CQ46 56 KTL1_50 3 T7 (6-8) B-102 C.Thủy  
CQ47 56 KTL1_6 3 T4 (8-10) VTP-403 C.Liên  
CQ48 56 KTL1_7 3 T5 (1-3) BH-204 T.Nhật  
CQ49 56 KTL1_8 3 T5 (8-10) B-101 T.Hòa  
CQ50 56 KTL1_9 3 T6 (1-3) VTP-402 T.Mạnh  
CQ51 56 KTL2_1 2 T4 (1-2) BH-403   HỦY
CQ52H 56 KTL2_2 2 T2 (6-7) BH-402   HỦY
CQ53 56 KTL2_3 2 T6 (6-7) BH-402   HỦY
CQ54 56 KTL2_4 2 T7 (4-5) VTP-503   HỦY
CQ55 56 XSTK_1 3 T7 (8-10) C-108 C.Thảo  
CQ56 56 XSTK_2 3 T4 (1-3) C-109 C.Ngọc  
CQ57 56 XSTK_3 3 T3 (8-10) C-110 C.Tú  
CQ58 56 XSTK_4 3 T5 (1-3) B2-101 C.Thảo  
CQ59 56 XSTK_5 3 T5 (8-10) B2-101 T.Phi  
CQ60 56 XSTK_6 3 T2 (1-3) C-110 T.Phi  
CQ61 56 MHTKT_1 2 T2 (4-5) BH-206 C.Phương  
CQ62 56 MHTKT_2 2 T2 (9-10) BH-205   HỦY
CQ63 56 MHTKT_3 2 T4 (4-5) BH-304 C.Phương  
CQ64 56 MHTKT_4 2 T5 (9-10) BH-304 T.Đức  
CQ65 56 MHTKT_5 2 T6  (1-2) BH-301 T.Hòa  
CQ66 56 MHTKT_6 2 T7 (6-7) VTP-505   HỦY
CQ67 56 TKeToan_1 3 T6 (8-10) B2-104 T.Hoàng  
CQ68 56 TKeToan_2 3 T5 (3-5) VTP-402 C.Ngọc  
CQ69 55 KTL II_1 3 T5 (8-10) D-504 C.Minh CN
CQ70 55 KTL II_2 3 T2 (1-3) V-308 T.Dong CN
CQ71 55 LTMHTKT 2_1 3 T2 (8-10) D-504 T.Hải CN
CQ72 55 TKeNCh 2_1 2 T3 (6-7) D-504 T.Thế CN
CQ73 55 TKeNCh 2_2 2 T6 (4-5) V-308 T.Thứ CN
CQ74 56 TkeNCh 1_2 3 T3 (6-8) BH-205 T.Thứ CN
CQ75 56 KTL I_1 3 T2 (3-5) C-111 T.Hải CN
CQ76 56 KTL I_2 3 T5 (6-8) B-306 C.Minh CN
CQ77 56 LTMHTKT_1 3 T6 (3-5) D-501 C.Phương CN
CQ78 56 GAME_1 2 T6 (1-2) D-501 T.Hải CN
CQ79 56 TUH2_1 2 T2 (9-10) V-307 C.Thảo CN
CQ80 56 TUH2_2 2 T2 (1-2) C-111 C.Q.Lan CN
CQ81 57 LT XSuat_1 3 T3 (8-10) B-305 T.Thế CN
CQ82 57 LT XSuat_2 3 T7 (3-5) V-307 T.Mạnh CN
CQ83 55 ĐL RRTC_1 2 T4 (1-2) V-308 T.Mạnh CN
CQ84 55 Dinhgia 1_1 3 T3 (8-10) D-504 C.Thêu CN
CQ85 55 Dinhgia 1_2 3 T4  (3-5) V-308 C.Thắm CN
CQ86 55 TC Cty_1 3 T6 (1-3) V-308 C.Thủy CN
CQ87 55 TC Qte_1 2 T2 (4-5) V-308 C.Liên CN
CQ88 55 QTRR-1 3 T5 (1-3) BH206 C.Liên  
CQ89 55 QTRR-2 3 T3 (8-10) BH202 C.Thắm  
CQ90 55 QTRR-3 3 T4 (6-8) D502 C.Nga  
CQ91 55 QTRR-4 3 T7 (1-3) B206 T.Thứ  
CQ92 55 QTRR-5 3 T6 (1-3) BH305 C.Thêu Hủy
CQ93 55 QTRR-6 3 T2 (1-3) BH306 C.Thủy Hủy
  56 KTL-KiT 3 T4 (6-9) D104 C.Phương CLC từ 18/1
  56 KTL-QTDN 3 T4 (6-9) D201 T.Hưng CLC từ 18/1
  56 KTL-NH 3 T2 (1-4) D105 C.Tâm CLC từ 18/1
  56 KTL-ĐTư 3 T2 (1-4) D305 T.Thành CLC từ 18/1
  57 XSTK – Bổ sung 3 T4 (6-9) D403 C.Tú CLC từ 15/2
  57 XSTK – Bổ sung 3 T6 (6-9) D2-106 C.Thủy CLC từ 15/2
  57 XSTK 3 T6 (1-4) D305 T.Hoàng POHE
  57 XSTK 3 T6 (1-4) D2-106 C.Huyền POHE