[TKT+TTC] Giảng CHÍNH QUY (3.1 – 7.5.2017)

LỊCH GIẢNG HỆ CHÍNH QUY

BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ + TOÁN TÀI CHÍNH

Thời gian: 3/1/2017 – 7/5/2017 (15 tuần + 1 tuần dự trữ)

 

Lớp K Tc Thứ (Tiết) GĐ                             Giảng viên Ghi chú
CQ01 KTL_1 57 3 T2 (3-5) VTP-604 C.Trang TKT  
CQ02 KTL_10 57 3 T5 (1-3) B2-103 T.Hòa  
CQ03 KTL_11 57 3 T5 (8-10) B2-103 T.Hòa  
CQ04 KTL_12 57 3 T6 (8-10) D-503 T.Phi  
CQ05 KTL_13 57 3 T7 (1-3) VTP-602 T.Dương  
CQ06 KTL_14 57 3 T2 (8-10)VTP-502 T.Hoàng  
CQ07 KTL_15 57 3 T3 (1-3)C-101 C.Liên  
CQ08 KTL_16 57 3 T7 (8-10) VTP-405 C.Tâm  
CQ09 KTL_17 57 3 T6 (3-5) B2-104 C.Tâm  
CQ10 KTL_18 57 3 T4 (6-8) B2-104 T.Phi  
CQ11 KTL_19 57 3 T7 (3-5) B-303 T.Hưng  
CQ12 KTL_2 57 3 T5 (1-3) VTP-503 C.Huyền  
CQ13 KTL_20 57 3 T2 (3-5) KTKT408 T.Long  
CQ14 KTL_21 57 3 T7 (8-10) VTP-605 T.Phi  
CQ15 KTL_22 57 3 T2 (8-10) BH-405 T.Nhật  
CQ16 KTL_23 57 3 T3 (3-5) VTP-605 T.Hưng  
CQ17 KTL_24 57 3 T7 (8-10) C-109 T.Đức  
CQ18 KTL_25 57 3 T2 (1-3) C-101 T.Hòa  
CQ19 KTL_26 57 3 T3 (6-8) VTP-503 T.Nhật  
CQ20 KTL_27 57 3 T4 (1-3) VTP-505 T.Dương  
CQ21 KTL_28 57 3 T4 (8-10) B-306 T.Hoàng   
CQ22 KTL_29 57 3 T2 (6-8) C-110 C.Huyền  
CQ23 KTL_3 57 3 T2 (1-3) VTP-505 C.Huyền  
CQ24 KTL_30 57 3 T3 (3-5) C-110 C.Huyền  
CQ25 KTL_31 57 3 T3 (8-10) B2-102 T.Hưng  
CQ26 KTL_32 57 3 T4 (1-3) C-111 T.Long  
CQ27 KTL_33 57 3 T2 (8-10) VTP-504 T.Hưng  
CQ28 KTL_34 57 3 T4 (3-5) B2-102 T.Nhật  
CQ29 KTL_35 57 3 T4 (6-8) G-101 T.Nhật  
CQ30 KTL_36 57 3 T5 (3-5) BH-405 T.Long  
CQ31 KTL_37 57 3 T5 (6-8) VTP-603 C.Tâm  
CQ32 KTL_38 57 3 T6 (1-3) VTP-503 T.Dương  
CQ33 KTL_39 57 3 T2 (8-10) VTP-605 C.Nga  
CQ34 KTL_4 57 3 T5 (8-10) VTP-505 T.Dương  
CQ35 KTL_40 57 3 T7 (3-5) VTP-504 C.Trang TKT  
CQ36 KTL_41 57 3 T7 (6-8) VTP-601 T.Thành  
CQ37 KTL_43 57 3 T2 (6-8) C-101 C.  
CQ38 KTL_44 57 3 T3 (3-5) KTKT408 C.Trang TTC  
CQ39 KTL_45 57 3 T3 (6-8) VTP-604 T.Hoàng  
CQ40 KTL_46 57 3 T4 (3-5) BH-301 C.Trang TTC  
CQ41 KTL_47 57 3 T4 (6-8) VTP-505 C.Phương  
CQ42 KTL_48 57 3 T5 (3-5) KTKT407 C.Ngọc  
CQ43 KTL_49 57 3 T5 (8-10) B-206 C.Thủy  
CQ44 KTL_5 57 3 T6 (1-3) VTP-502 C.Trang TTC  
CQ45 KTL_50 57 3 T6 (3-5) G-101 C.Thủy  
CQ46 KTL_51 57 3 T6 (6-8) D-502 T.Hòa  
CQ47 KTL_52 57 3 T7 (1-3) D-502 C.Tâm  
CQ48 KTL_53 57 3 T4 (8-10) KTKT406 C.Nga  
CQ49 KTL_54 57 3 T4 (1-3) B-302 T.Đức  
CQ50 KTL_55 57 3 T7 (8-10) B-302 C.Phương  
CQ51 KTL_6 57 3 T3 (1-3) B2-101 T.Đức  
CQ52 KTL_7 57 3 T3 (8-10) B2-101 C.Tú  
CQ53 KTL_8 57 3 T4 (3-5) C-101 C.Ngọc  
CQ54 KTL_9 57 3 T4 (6-8) B2-102 T.Thành  
CQ55 KTL 2_1 57 2 T3 (4-5) VTP-601 C.Phg HỦY
CQ56 KTL 2_2 57 2 T4 (6-7) BH-306 C.Phg HỦY
CQ57 KTL 2_3 57 2 T6 (4-5) VTP-601 (T.Hải) HỦY
CQ58 KTL 2_4 57 2 T7 (6-7) VTP-401   HỦY
CQ59 KTL I CN_1 57 3 T5 (1-3) KTKT501 C.Minh CN
CQ60 KTL I CN_2 57 3 T2 (8-10) KTKT501 C.Minh CN
CQ61 LTMHTKT_1 57 3 T4 (1-3) KTKT501 T.Hải CN
CQ62 Game_1 57 2 T3 (4-5) KTKT501 T.Hải CN
CQ63 Xac suat_1 58 3 T6 (1-3) D-504 T.Mạnh CN
CQ64 Xac suat_2 58 3 T5 (8-10) D-504 T.Thế CN
CQ65 XSTK_1 57 3 T4 (1-3) B-204 C.Tú  
CQ66 XSTK_2 57 3 T5 (8-10) C-108 C.Trang TKT  
CQ67 XSTK_3 57 3 T2 (1-3) VTP-601 C.Thảo  
CQ68 XSTK_4 57 3 T7 (8-10) VTP-602 C.Thảo  
CQ69 XSTK_5 57 3 T3 (1-3) B-105 T.Long  
CQ70 XSTK_6 57 3 T4 (6-8) B-203 C.Tú  
CQ71 SL Mang_1 56 2 T3 (9-10) VTP-501 C.Minh CN
CQ72 MHTKT_1 57 2 T4 (9-10) VTP-603 C.Phương  
CQ73 MHTKT_2 57 2 T7 (9-10) VTP-402 T.Ph HỦY
CQ74 MHTKT_3 57 2 T6 (4-5) VTP-503 C.Phương  
CQ75 MHTKT_4 57 2 T3 (4-5) B2-103 T.Đức  
CQ76 MHUD_1 56 3 T6 (8-10) VTP-501 T.Thứ CN
CQ77 Chuoi TG_1 56 2 T7 (4-5) D-501 T.Thh HỦY
CQ78 Chuoi TG_2 56 2 T2 (6-7) C-111 T.Thành  
CQ79 TK NCh_1 56 2 T3 (4-5) B-101 C.Trang  
CQ80 TK NCh_2 57 2 T2 (6-7) G-102 T.Thứ HỦY
CQ81 TK NCh_3 56 2 T6 (6-7) C-108 T.Thứ HỦY
CQ82 TK.NCh 1_1 57 3 T3 (8-10) KTKT501 T.Thế CN
CQ83 TK.NCh 2_1 56 2 T6 (6-7) VTP-501 T.Thế CN
CQ84 TK.NCh 2_2 56 2 T6 (9-10) VTP-402 T.Thế CN
CQ85 TK.Toan_1 57 3 T6 (1-3) KTKT409 C.Ngọc  
CQ86 TK.Toan_2 57 3 T4 (8-10) KTKT307 C.Ngọc  
CQ87 T.Anh_1 57 2 T5 (4-5) KTKT501 T.Th CN
CQ88 T.Anh_2 57 2 T3 (6-7) KTKT501 T.Thành CN
CQ89 TUH_1 57 2 T5 (8-9) KTKT501 C.Thảo CN
CQ90 TUH_2 57 2 T3 (1-2) KTKT501 C.Lan CN
CQ91 ĐL RR_1 56 2 T5 (9-10) VTP-501 T.Mạnh CN
CQ92 Pt Kthuat_1 56 2 T6 (6-7) VTP-405   HỦY
CQ93 Đ.Giá 1_1 56 3 T3 (6-8) VTP-501 C.Thắm (LT) + C.Trang (BT) CN
CQ94 Đ.Giá 2_1 56 3 T5 (6-8) VTP-501 C.Thắm CN
CQ95 TC Cty_1 56 3 T2 (8-10) VTP-501 C.Thủy CN
CQ96 TC Qte_1 56 2 T2 (6-7) VTP-501 C.Liên CN
  QTRR_1 56 3 T3 (1-3) C-201 C.Thủy  
  QTRR_2 56 3 T2(8-10)KTKT-205 C.Liên Hủy
  QTRR_3 56 3 T3(8-10)D-503 T.Thứ  
  QTRR_4 56 3 T4(1-3)D-503 T.Mạnh  
  QTRR_5 56 3 T4(6-8)KTKT-303 T.Thắm  
  QTRR_6 56 3 T7(1-3)G-103 T.Thứ Hủy
  QTRR_7 56 3 T5(3-5)G-102 C.Nga  
  QTRR_8 56 3 T7(6-8)G-103 C.Liên  
  QTRR_10 56 3 T5(8-10)G-102 T.Thứ  
  QTRR_11 56 3 T6(1-3)KTKT-205 C.Liên  
  QTRR_13 57 3 T7(1-3)VTP-601 C.Thủy  
  QTRR_14 57 3 T6(8-10)VTP-502 C.Nga  
  QTRR_15 57 3 T2(1-3)VTP-603 T.Mạnh  
  QTRR_16 57 2 T5(6-7)VTP-504 C.Liên  
  KTL_KiT A 57 3 T2+3 (6-7) D-201 C.Tâm CLC (Loan)
  KTL_KiT B 57 3 T2+3 (1-2) D-202 T.Hoàng CLC (Loan)
  KTL_QTDN 57 3 T3+4 (1-2) D303 C.Huyền CLC (Loan)
  KTL_NH 57 3 T2 (3-5) D203 C.Phương CLC
  KTL_ĐT 57 3 T4 (8-10) D204 C.Trang TKT CLC
  KTL_TC A 56 3   C.Minh TT
  KTL_TC C 56 3   C.Minh TT
  XSTK – POHE-Mar 58 3 T5+6 (1-2) D304 T.Nhật Từ 6/3
  XSTK – POHE QTKDTM 58   T3 (6-8) C305 C.Thảo Từ 6/3
  XSTK – POHE Lữ hành 58   T3+4 (6-7) D2-204 T.Dương Từ 6/3
  XSTK – POHE Khách sạn 58   T5+6 (6-7) D2-204 C.Tú Từ 6/3