[TKT+TTC] Giảng Chính quy – Kỳ hè 2014

LỊCH GIẢNG HỆ CHÍNH QUY
HỌC KỲ HÈ – 2014
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ – TOÁN TÀI CHÍNH

Thời gian 5 tuần: 9/6 đến 29/6; nghỉ đợt thi Đại học; tiếp tục từ 13/7 đến 27/7

Giảng viên Môn_Lớp K Số SV Thứ (Tiết) Phòng Số tiết Ghi chú
   T.Nhật KTL – 1 53   S2,4,6 (1 – 4) B206 60 tiết cũ  13,5 buổi mới
   T.Dương KTL – 2 53   C3,5,7 (6 – 9) B206 60 tiết cũ  13,5 buổi mới
   C.Huyền KTL 1 – 1 54   C2,4,6 (8 -10) B206 45 tiết mới  15 buổi
   C.Trang TKT KTL 1 – 2 54   S3,5,7 (1 – 3) B206 45 tiết mới   15 buổi
   T.Hưng XSTK – 1  53   C2,4,6 (6 – 9) B301 60 tiết cũ  13,5 buổi mới
   T.Phi XSTK – 2  53   S3,5,7 (1 – 4) B301 60 tiết cũ  13,5 buổi mới
   C.Thắm XSTK – 3  53   S2,4,6 (1 – 4) D402 60 tiết cũ 13,5 buổi mới
   T.Tuấn* XSTK – 4  53   C3,5,7 (6 – 9) D402 60 tiết cũ 13,5 buổi mới
   T.Hòa XSTK 1 – 1  54   S2,4,6 (1 – 3) B301 45 tiết mới   15 buổi
   C.Ch.Thủy XSTK 1 – 2  54   C3,5,7 (8-10) B301 45 tiết mới   15 buổi
   T.Đức MHT  53   S2,4,6 (1 – 4) D101    
   T.Mạnh Lý thuyết XS (chuyên ngành)  52, 53, 54  32 C3,5,7 ( ) D101