[TKT+TTC] Giảng Chính quy từ 1/8/2016

LỊCH GIẢNG HỆ CHÍNH QUY

BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ + TOÁN TÀI CHÍNH

Thời gian: từ 1/8/2016 đến 27/11/2016 : 15 tuần + 2 tuần dự trữ

Các trường hợp thay đổi đề nghị báo cho Hải để thay đổi trên lịch này. Cuối kì sẽ căn cứ vào bản phân công này để làm căn cứ cho các công việc khác.

Do có các yêu cầu và điều chỉnh, nội dung thay đổi sẽ được dùng màu khác, các thầy cô lưu ý

K Lớp TC Thứ (Tiết) GĐ SV Giảng viên Ghi chú
C01 56 KTL1_1 3 T3 (6-8) B2-103 70 C.Trang TTC  
C02 56 KTL1_2 3 T5 (1-3) B-104 71 T.Thành  
C03 56 KTL1_3 3 T6 (1-3) B-206 71 T.Đức  
C04 56 KTL1_4 3 T6 (8-10) VTP-504 72 C.Nga  
C05 56 KTL1_5 3 T7 (6-8) B-301 70 T.Đức  
C06 56 KTL1_6 3 T2 (8-10) BH-403 71 C.B.Thủy  
C07 56 KTL1_7 3 T2 (3-5) G-103 71 C.Trang TTC  
C08 56 KTL2_1 3 T7 (8-10) V-308 65 C.Phương  
C09 56 KTL2_4 2 T2 (6-7) BH-306     Hủy
C10 56 KTL2_5 2 T4 (4-5) KTKT409 44 C.Phương  
C11 56 KTL2_6 2 T5 (6-7) BH-303     Hủy
C12 56 KTL2_7 2 T7 (4-5) VTP-501     Hủy
C13 56 KTL2_8 2 T7 (6-7) VTP-505     Hủy
C14 56 KTL II_2 3 T2 (3-5) BH-306   C.Minh CN
C15 56 KTL II_3 3 T3 (8-10) BH-405   T.Dong CN
C16 56 LTMHTKT 1 3 T6 (8-10) BH-405   C.Phương CN
C17 56 LTMHTKT 2 3 T4 (1-3) BH-306   T.Hải CN
C18 57 XSTK_1 3 T3 (3-5) VTP-404   T.Dương  
C19 57 XSTK_10 3 T2 (1-3) B-205   T.Hoàng  
C20 57 XSTK_11 3 T2 (6-8) E-7   T.Hoàng  
C21 57 XSTK_12 3 T3 (1-3) B-304   C.Ngọc  
C22 57 XSTK_13 3 T3 (6-8) E-7   T.Nhật  
C23 57 XSTK_14 3 T4 (1-3) VTP-605   T.Long  
C24 57 XSTK_15 3 T4 (6-8) VTP-503   C.Tâm  
C25 57 XSTK_16 3 T7 (6-8) VTP-405   C.Tâm  
C26 57 XSTK_17 3 T2 (3-5) VTP-504   T.Hưng  
C27 57 XSTK_18 3 T5 (1-3) VTP-505   T.Long  
C28 57 XSTK_19 3 T5 (6-8) B-304   C.Tâm  
C29 57 XSTK_2 3 T4 (3-5) VTP-604   C.Thêu > C.Trang  
C30 57 XSTK_20 3 T6 (3-5) E-6   T.Hòa  
C31 57 XSTK_21 3 T6 (8-10) B-305   C.Tú  
C32 57 XSTK_22 3 T7 (3-5) E-15   C.Ch.Thủy  
C33 57 XSTK_23 3 T7 (8-10) VTP-505   T.Phi  
C34 57 XSTK_24 3 T2 (3-5) VTP-601   C.Liên  
C35 57 XSTK_25 3 T2 (8-10) VTP-601   T.Dương  
C36 57 XSTK_26 3 T3 (3-5) E-6 70 T.Hoàng  
C37 57 XSTK_27 3 T3 (8-10) B-101 71 C.Ch.Thủy  
C38 57 XSTK_28 3 T4 (1-3) VTP-503 70 T.Dương > C.Thêu  
C39 57 XSTK_29 3 T4 (6-8) VTP-502 70 T.Dương  
C40 57 XSTK_3 3 T4 (8-10) B-101 121 T.Hưng > C.Thảo  
C41 57 XSTK_30 3 T5 (1-3) B-206  101 T.Mạnh  
C42 57 XSTK_31 3 T5 (6-8) C-110 70 C.Tú  
C43 57 XSTK_32 3 T6 (1-3) C-111 71 T.Nhật  
C44 57 XSTK_33 3 T6 (6-8) B-201 127 C.Huyền  
C45 57 XSTK_35 3 T2 (8-10) VTP-605 61 C.Liên  
C46 57 XSTK_36 3 T3 (1-3) VTP-501 68 T.Long  
C47 57 XSTK_37 3 T3 (8-10) VTP-404 105 C.Thảo > T.Hoàng  
C48 57 XSTK_38 3 T4 (3-5) E-6 70 T.Nhật  
C49 57 XSTK_39 3 T4 (8-10) VTP-402 71 T.Nhật  
C50 57 XSTK_4 3 T5 (1-3) VTP-501 69 C.Ngọc  
C51 57 XSTK_40 3 T5 (3-5) VTP-404 98 C.Liên  
C52 57 XSTK_41 3 T5 (6-8) VTP-603 68 T.Dương  
C53 57 XSTK_42 3 T6 (3-5) B-305 73 C.Liên  
C54 57 XSTK_44 3 T7 (3-5) B-305 69 C.Tú  
C55 57 XSTK_45 3 T7 (8-10) D-504 70 C.Tú  
C56 57 XSTK_46 3 T2 (1-3) VTP-605 70 C.Huyền  
C57 57 XSTK_47 3 T2 (6-8) B-304 72 T.Hòa  
C58 57 XSTK_48 3 T3 (6-8) VTP-603 70 T.Mạnh   
C59 57 XSTK_49 3 T2 (8-10) VTP-604 71 C.Huyền  
C60 57 XSTK_5 3 T5 (8-10) B-101 70 T.Hưng  
C61 57 XSTK_50 3 T7 (3-5) VTP-405 69 C.Tâm  
C62 57 XSTK_51 3 T3 (1-3) VTP-505 71 T.Hoàng > C.Thảo  
C63 57 XSTK_52 3 T4 (8-10) B-106 86 T.Mạnh  
C64 57 XSTK_53 3 T7 (1-3) VTP-502 69 C.Ngọc > T.Long  
C65 57 XSTK_54 3 T5 (3-5) VTP-602 69 C.Thêu > T.Hoàng  
C66 57 XSTK_55 3 T6 (1-3) VTP-501 71 C.Thảo  
C67 57 XSTK_56 3 T7 (1-3) VTP-605 71 T.Hưng  
C68 57 XSTK_57 3 T3 (8-10) VTP-605 71 T.Phi  
C69 57 XSTK_58 3 T5 (8-10) VTP-604 70 C.Trang  
C70 57 XSTK_59 3 T7 (8-10) VTP-604 71 T.Hòa  
C71 57 XSTK_6 3 T6 (1-3) VTP-502 67 C.Ngọc  
C72 57 XSTK_7 3 T6 (8-10) B-101 119 T.Hòa  
C73 57 XSTK_8 3 T7 (1-3) VTP-503 69 C.Huyền  
C74 57 XSTK_9 3 T7 (6-8) VTP-502 62 T.Hưng  
C75 55 MH HQTT TQ 2 T5 (4-5) D-501     Hủy
C76 57 MH I/O_1 2 T3 (6-7) E6   C.Ngọc CN
C77 55 SL mảng 2 T2 (4-5) D-501   C.Minh CN
C78 56 MHTKT_1 2 T2 (4-5) KTKT409   T.Phi  
C79 56 MHTKT_2 2 T3 (6-7) BH-303   T.Phi  
C80 56 MHTKT_3 2 T4 (4-5) KTKT407   T.Đức  
C81 56 MHTKT_4 2 T5 (6-7) BH-401   T.Phi  
C82 56 MHTKT_5 2 T6 (1-2) BH-302  60 T.Đức ?
C83 56 MHTKT_6 2 T7 (6-7) VTP-601     Hủy
C84 55 MH UD 3 T2 (1-3) D-501   T.Thứ CN
C85 55 Chuỗi TG_1 3 T5 (1-3) D-501   T.Dong CN
C86 55 Chuỗi TG_2 2 T4 (4-5) D-501   T.Thành  
C87 55 Chuỗi TG_3 2 T7 (6-7) D-501   T.Thành  
C88 55 Tke NCh_1 2 T7 (4-5) D-501     hủy
C89 55 Tke NCh_2 2 T3 (6-7) D-501   T.Thế  
C90 56 Tke NCh 1_1 3 T3 (3-5) BH-306    T.Thế CN
C91 56 Tke NCh 2_1 2 T6 (6-7) BH-405   T.Thứ CN
C92 56 Tke Toán_1 3 T6 (8-10) C-110     hủy
C93 57 Tke Toán_2 3 T7 (8-10) E-6   T.Thứ CN
C94 57 Tke Toán_3 3 T4 (3-5) KTKT205   T.Hải CN
C95 56 Tiếng Anh 2 T4 (4-5) BH-306   C.B.Thủy Hủy
C96 57 TUH 1_1 3 T3 (8-10) E-6   C.Q.Lan CN
C97 57 TUH 1_2 3 T5 (3-5) KTKT205   C.Thảo CN
C98 56 Mô phỏng NN 2 T4 (6-7) BH-405   C.Thắm CN
C99 55 Pt Kỹ thuật 2 T4 (6-7) B-302   C.Nga CN
C100 57 Cơ sở TTC 3 T2 (3-5) KTKT205   C.Ch.Thủy CN
C101 56 Đgiá 1 3 T4 (8-10) BH-405   C.Thêu CN
C102 55 Đgiá 2 3 T7 (8-10) B-302   C.Thắm CN
C103 55 QTRR_4 3 T6 (8-10) G-103   T. Mạnh  
C104 56 QTRR_5 2 T3 (6-7) BH403   C. Liên ?
C105 55 QTRR_6 2 T5 (4-5) D501   C. Ch.Thủy TKT55
  57 KiT-A-CLC – XS 3 T2+3 (4-5) D2-101   T.Mạnh Từ 29/8: Loan
  57 QTDN-CLC – XS 3 T2+3 (6-7) D-405   T.Dương Từ 29/8: 
  57 KiT-B-CLC – XS 3 T2+3 (4-5) D-405   C.Ngọc Từ 29/8: Loan
  57 KDQT-A-CLC – XS 3 T5 (6-8) D-403   C.Thảo Từ 29/8: Ngọc
  57 NH-CLC – XS 3 T3 (1-3) D-204   C.Liên Từ 29/8: Hằng
  57 ĐTư-CLC – XS 3 T3 (1-3) D-205   C.Ch.Thủy Từ 29/8: Hằng
  57 Mar-CLC – XS 3 T3 (1-3) D2-104   T.Hưng Từ 29/8: Ngọc
  57 KDQT-B-CLC – XS 3 T5 (6-8) D-402   C.Tú Từ 29/8: Ngọc
               

.