[TKT+TTC] Giảng chính quy – Từ Tháng 1/2010

Thứ năm, 13 Tháng 1 2011 21:41)
LỊCH GIẢNG HỆ CHÍNH QUY – HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2010 – 2011
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ – TOÁN TÀI CHÍNH

Thời gian: 15 tuần + 2 tuần dự trữ
Bắt đầu từ 17/1/2011 đến ngày 28/5/2011

  Lưu ý: Các lớp được bôi màu đỏ là lớp đã bị hủy theo thông báo mới nhất của Phòng Đào tạo
 

GV Tiết (Thứ) – Phòng XSTK KTL+MH Chuyên ngành
T.Chững 1-4 (3) – 101(B2)   KTL_7  
T.Đức 9-12 (7) – B102   KTL_24  
1-4 (6) – 301(PN)   KTL_32  
4-6 (5) – 305(PN)   MHT_3  
T.Dương 5-6 (2,5) – 202(PN)   KTL_11  
1-4 (2) – 306(PN)   KTL_34  
1-4 (5) – 201(PN)   KTL_5  
 T.Hải 7-10 (5) – V306     CĐề I_1 TTC50
1-4 (3) – V306     KTL II_2 TTC50
T.Hoàng 9-12 (7) -303(PN)   KTL_25  
7-8 (4,7) – 305(PN)   KTL_36  
9-12 (4) – 307(PN)   KTL_38  
T.Hưng 5-6 (4,7) – 205(PN)   KTL_12  
1-4 (4) – 206(PN)   KTL_15  
1-4 (7) – 203(PN)   KTL_2  
C.Huyền 9-12 (4) – 204(D2)   KTL_44  
1-4 (6) – 205(PN)   KTL_13  
4-6 (2) – 401(PN)   KTL(3TC)_10  
 T.Hòa 1-4 (6) – V306     LTMHTKT II_1  TKT50
9-12 (4) – D507     LTMHTKT I_1 TKT51
1-3 (3) – D306   MHT_1  
C.Liên 7-8 (2,5) – 208(PN)   KTL_28  
9-12 (2) – 203(PN)   KTL_3  
9-12 (5) – 204(PN)   KTL_6  
 T.Long 1-4(3) -207(PN) XSTK_8    
1-4 (5) – 202(PN) XSTK_5    
1-4 (2) – 303(PN) XSTK_13    
 C.Minh 1-4 (7) – 204(D2)   KTL_41  
9-12 (5) – V306     KTL II_1 – KT50
T.Mạnh 5-6 (3,6) – 301(PN)   KTL_33  
1-4 (6) – 303(PN)   KTL_30  
1-4 (3) – 307(PN)   KTL_37  
 C.Ngọc 9-12 (6) – 106(PN)   KTL_1  
9-12 (3) – 304(PN)   KTL_29  
7-8 (3,6) – 305(PN)   KTL_35  
T.Nhật 5-6 (3,6) – B101 XSTK_1    
1-4 (3) – B103 XSTK_14    
1-4 (6) – D405 XSTK_17    
T.Ninh 1-4 (4) – B103 XSTK_15    
1-4 (2) – 103(B2)   KTL_51  
1-4 (3) – D405 XSTK_20    
1-4 (6) – 102(B2)   KTL_9  
T.Phi 10-12 (5) – 308(PN)   MHT_5  
1-4 (3) – 204(D2)   KTL_43  
C.Phương 9-12 (4) – 208(PN)   KTL_22  
4-6 (5) – D307   MHT_2  
 C.Tâm 5-6 (4,7) – B102   KTL_39  
1-4 (4) – B102   KTL_23  
C.Thảo 7-10 (6) V306     Tối ưu I – TKT 51
9-12 (2) – 302(D2) XSTK_24    
 C.Tú 7-8 (3,6) – 202(PN) XSTK_4    
9-12 (3) – 206(PN) XSTK_10    
9-12 (6) – 205(PN) XSTK_7