[TKT+TTC] Giảng Chính quy – Từ tháng 8/2012

(Thứ tư, 01 Tháng 8 2012 13:34)
CÁC LỚP NGOÀI CHUYÊN NGÀNH

GV Lớp Thứ (Tiết) GĐ K Môn Tiết SV Ghi chú
A88 T.Đức MHTKT_1 T3,6 (4 – 5) G101 51 MHTKT 4    
A89 T.Dương  KTL_15 T4 (1 – 4) PN1-101 52 KTL 4    
A90 T.Dương KTL_7 T2 (1 – 4) PN1-307 52 KTL 4    
A91 T.Dương KTL_14 T3 (6 – 9) C110 52 KTL 4    
A92 T.Hải XSTK_41 T3 (6 – 9) PN1-301 53 XSTK 4    
A93 T.Hệ  XSTK_27 T6 (1 – 4) B306 53 XSTK 4    
A94 T.Hòa MHTKT_2 T2,5 (6 – 7) B2-101 51 MHTKT 4    
A95 T.Hòa MHTKT_3 T6 (1 – 4) B2-102 51 MHTKT 4    
A96 T.Hòa MHT_6 T3 (3 – 5) B202 52 MHT 3    
A97 T.Hoàng KTL_12 T7 (1 – 4) PN1-303 52 KTL 4    
A98 T.Hoàng KTL_17 T5 (1 – 4) D103 52 KTL 4    
A99 T.Hoàng XSTK_25 T2 (1 – 4) E7 53 XSTK 4    
A100 T.Hưng  XSTK_2 T2 (1 – 4) E15 53 XSTK 4    
A101 T.Hưng XSTK_1 T4 (1 – 4) PN1-301 53 XSTK 4    
A102 T.Hưng  XSTK_29 T5 (1 – 4) D303 53 XSTK 4    
A103 C.Huyền XSTK_9 T4,7 (6 – 7) E16 53 XSTK 4    
A104 C.Huyền XSTK_24 T7 (6 – 9) D402 53 XSTK 4    
A105 C.Huyền XSTK_30 T4 (6 – 9) D403 53 XSTK 4    
A106 C.Liên KTL_1 T6 (8 – 10) D103 52 KTL 3    
A107 C.Liên KTL_9 T4 (6 – 9) PN2-110 52 KTL 4    
A108 T.Long XSTK_6 T5 (1 – 4) E6 53 XSTK 4    
A109 T.Long XSTK_21 T3 (1 – 4) PN2-208 53 XSTK 4    
A110 T.Long XSTK_43 T6 (1 – 4) E7 53 XSTK 4    
A111 T.Mạnh XSTK_12 T4 (1 – 4) PN2-110 53 XSTK 4    
A112 T.Mạnh XSTK_20 T5 (6 – 9) PN2-209 53 XSTK 4    
A113 T.Mạnh XSTK_33 T2 (1 – 4) B206 53 XSTK 4    
A114 C.Nga KTL_16 T6 (1 – 4) D204 52 KTL 4    
A115 C.Nga KTL_8 T3 (6 – 9) PN1-305 52 KTL 4    
A116 C.Nga KTL_6 T2 (6 – 9) D305 52 KTL 4    
A117 C.Ngọc KTL_22 T7 (6 – 9) B205 51 KTL 4    
A118 C.Ngọc KTL_4 T5 (6 – 9) PN1-304 52 KTL 4    
A119 T.Nguyên XSTK_3 T2 (6 – 9) E15 53 XSTK 4    
A120 T.Nhật XSTK_42 T7 (1 – 4) C108 53 XSTK 4    
A121 T.Nhật XSTK_38 T4 (1 – 4) G103 53 XSTK 4    
A122 T.Nhật XSTK_8 T4,7 (4 – 5) B201 53 XSTK 4    
A123 T.Ninh XSTK_13 T2 (1 – 4) D303 53 XSTK 4    
A124 T.Ninh XSTK_16 T2 (6 – 9) PN1-301 53 XSTK 4    
A125 T.Hưng XSTK_17 T7 (6 – 9) B2-101 53 XSTK 4    
A126 T.Ninh XSTK_19 T4 (1 – 4) E6 53 XSTK 4    
A127 T.Ninh XSTK_34 T3 (1 – 4) D206 53 XSTK 4    
A128 T.Phi MHTKT_5 T2,5 (4 – 5) B203 51 MHTKT 4    
A129 T.Phi MHTKT_4 T4 (6 – 9) G101 51 MHTKT 4    
A130 T.Phi XSTK_4 T3 (1 – 4) D402 53 XSTK 4    
A131 C.Phương XSTK_10 T7 (1 – 4) PN2-109 53 XSTK 4    
A132 T.Phong XSTK_7 T4 (6 – 9) E6 53 XSTK 4    
A133 T.Phong XSTK_31 T6 (6 – 9) C108 53 XSTK 4    
A134 T.Phong XSTK_14 T2 (6 – 9) PN2-208 53 XSTK 4    
A135 C.Tâm XSTK_35 T2,5 (6 – 7) B2-104 53 XSTK 4    
A136 C.Tâm XSTK_5 T3 (6 – 9) D402 53 XSTK 4    
A137 C.Thảo XSTK_26 T2 (6 – 9) PN2-111 53 XSTK 4    
A138 T.Thế XSTK2_2 T4 (8 – 10) PN1-107 51 XSTK 2 3    
A139 C.Thêu XSTK2_1 T7 (1 – 3) PN1-201 51 XSTK 2 3    
A140 C.Thêu XSTK_32 T5 (6 – 9) PN2-311 53 XSTK 4    
A141 C.Thủy XSTK_28 T3 (6 – 9) E7 53 XSTK 4    
A142 C.Trang KTL_11 T3 (1 – 4) C110 52 KTL 4    
A143 C.Trang KTL_10 T2,5 (4 – 5) PN2-310 52 KTL 4    
A144 C.Trang KTL_13 T6 (6 – 9) PN1-201 52 KTL 4    
A145 C.Tú XSTK_15 T3 (1 – 4) PN1-301 53 XSTK 4    
A146 C.Tú XSTK_40 T2 (6 – 9) PN2-311 53 XSTK 4    
A147 C.Tú XSTK_11 T6 (6 – 9) PN2-112 53 XSTK 4    
A148 T.Tuấn* XSTK_37 T7 (6 – 9) PN2-112 53 XSTK 4    
A149 T.Tuấn* XSTK_23 T7 (1 – 4) E7 53 XSTK 4    
A150 T.Văn  XSTK_22 T6 (6 – 9) E16 53 XSTK 4    
A151 T.Văn XSTK_18 T4 (6 – 9) E15 53 XSTK 4    
A152 T.Văn  XSTK_39 T3 (6 – 9) G103 53 XSTK 4    

 

CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH

GV Lớp Thứ (Tiết) GĐ K Môn Tiết SV Ghi chú
B17 C.Lan TƯH2_2 T2 (6 – 9) B303 52 TƯH 2 4    
B18 T.Dong CĐ2_TTC T3 (4 -5) PN1-202 51 Chuỗi TG 2    
B19 T.Dong KTL1_2 T5 (1 – 4) B303 52 KTL 1 4    
B20 T.Hải CĐ1_TKT T4 (4 – 5) D104 52 LTTC 2    
B21 T.Hải CĐ1_TTC T4 (6 – 7) D505 52 LTTC 2    
B22 T.Hải CĐ1_TTC T5 (4 – 5) D305 52 LTTC 2    
B23 C.Liên MH TCQT T3 (1 – 3) B204   MHTCQT      
B24 C.Minh CĐ2_TKT T5 (4 – 5) PN1-103 51 Chuỗi TG 2    
B25 C.Minh KTL1_1 T3 (6 – 9) B304 52 KTL 1 4    
B26 C.Minh KTL1_3 T7 (6 – 9) B303 52 KTL 1 4    
B27 C.Ngọc SNA/IO T5 (1 – 3) PN1-103 51 SNA/IO 3    
B28 T.Nguyên LTXS_2 T2 (1 – 4) D204 53 LTXS 4    
B29 T.Nguyên ĐGIA2     ĐGIA2      
B30 C.Thảo TƯH2_1 T7 (1 – 4) B303 52 TƯH 2 4    
B31 C.Thảo TƯH2_3     TƯH 2      
B32 T.Thế LTXS_1 T5 (6 – 9) C108 53 LTXS 4    
B33 C.Thêu ĐGIA1 T2 (1 – 4) PN1-103   ĐGIA1 4    
B34 C.Thủy TC Cty T7 (1 – 4) PN?-202   TCCTy 4    
B35   Đề án   51 Đề án 2