[TKT+TTC] Lịch CQ: 14/8 – 10/12/2017

LỊCH PHÂN GIẢNG

Thời gian học: Từ 14 / 8 / 2027 đến 10 / 12 / 2017 (15 tuần học + 2 tuần dự trữ)

Các thầy cô có thay đổi gì báo lại với Hải để cập nhật.

Lịch này sẽ làm căn cứ để Quản lý Đào tạo, Thanh tra, Thanh toán cuối kì

 

TT K Lớp TC Thứ Tiết Giảng viên
1 57 KTL 1_1 3 T3 1-3 B-201 C.Trang TTC
2 57 KTL 1_10 3 T3 1-3 B-205 Nga > HỦY
3 57 KTL 1_11 3 T7 3-5 A2-514 Hoàng > HỦY
4 57 KTL 1_12 3 T7 6-8 A2-406 Đức > HỦY
5 57 KTL 1_2 3 T2 6-8 A2-103 T.Thành
6 57 KTL 1_3 3 T4 8-10 B-301 C.Nga
7 57 KTL 1_4 3 T5 8-10 A2-405 T.Thành
8 57 KTL 1_5 3 T2 3-5 A2-514 Trang TTC > HỦY
9 57 KTL 1_6 3 T3 6-8 A2-508 Nga > HỦY
10 57 KTL 1_7 3 T4 3-5 A2-514 C.​Trang TTC
11 57 KTL 1_8 3 T5 3-5 A2-514 Ngọc > HỦY
12 57 KTL 1_9 3 T6 3-5 A2-514 T.Thứ > HỦY
13 57 KTL 2_1 3 T5 8-10 B-304 T.Hải
14 56 KTL 2_2 2 T3 1-2 A2-402 C.​Phương
15 56 KTL 2_3 2 T6 1-2 A2-402 C.Minh   > HỦY
16 57 KTL 2_4 2 T4 9-10 B-201 Phương  > HỦY
17 57 KTL 2_5 2 T7 9-10 B-201 Thế   > HỦY
18 57 KTL II_1 3 T2 1-3 B-103 C.Minh
19 57 KTL II_2 3 T4 8-10 A2-412 T.Thành
20 57 LTMH 1 3 T5 6-8 A2-508 C.Phương
21 57 LTMH 2 3 T6 3-5 A2-817 T.Hải
22 57 XSTK_1 3 T3 6-8 B-201 C.Tâm
23 58 XSTK_10 3 T7 1-3 A2-410 C.Tâm
24 58 XSTK_11 3 T7 8-10 B102 C.Trang TKT
25 58 XSTK_12 3 T2 1-3 A2-406 T.Long
26 58 XSTK_13 3 T2 8-10 A2-210 C.Huyền
27 58 XSTK_14 3 T3 3-5 A2-302 T.Hưng
28 58 XSTK_15 3 T3 6-8 A2-512 C.Tú
29 58 XSTK_16 3 T4 3-5 B302 C.Huyền
30 58 XSTK_17 3 T4 6-8 B102 T.​Hoàng
31 58 XSTK_18 3 T2 8-10 A2-714 T.Nhật
32 58 XSTK_19 3 T3 1-3 A2-201 T.Long
33 57 XSTK_2 3 T5 1-3 A2-515 T.Long
34 58 XSTK_20 3 T5 3-5 B202 C.Thảo
35 58 XSTK_21 3 T5 6-8 A2-212 T.Hưng
36 58 XSTK_22 3 T6 3-5 A2-603 C.Tú
37 58 XSTK_23 3 T6 6-8 A2-210 T.Dương
38 58 XSTK_24 3 T7 3-5 A2-406 C.Tú
39 58 XSTK_25 3 T3 8-10 B-306 T.Nhật
40 58 XSTK_26 3 T2 3-5 A2-511 T.Nhật
41 58 XSTK_27 3 T2 6-8 A2-701 T.Dương
42 58 XSTK_28 3 T3 1-3 A2-109 C.Liên
43 58 XSTK_29 3 T3 6-8 A2-511 T.Hoàng
44 58 XSTK_3 3 T2 1-3 A2-407 C.​Thủy
45 58 XSTK_30 3 T4 1-3 A2-109 T.Dương
46 58 XSTK_31 3 T4 8-10 B302 C.Huyền
47 58 XSTK_32 3 T5 1-3 A2-108 T.Hưng
48 58 XSTK_33 3 T5 8-10 A2-307 C.Thảo
49 58 XSTK_34 3 T6 1-3 A2-305 T.Dương
50 58 XSTK_35 3 T6 8-10 A2-102 C.Trang TKT
51 58 XSTK_36 3 T7 1-3 A2-102 C.Liên
52 58 XSTK_37 3 T4 1-3 A2-210 T.Hoàng
53 58 XSTK_38 3 T4 8-10 A2-201 C.Tú
54 58 XSTK_39 3 T5 1-3 A2-201 C.​Thủy
55 58 XSTK_4 3 T4 1-3 A2-412 C.​Thủy
56 58 XSTK_40 3 T5 8-10 A2-407 C.Trang TKT
57 58 XSTK_41 3 T6 1-3 A2-513 T.​Trung
58 58 XSTK_42 3 T6 8-10 A2-513 T.Phi
59 58 XSTK_43 3 T7 1-3 A2-714 T.Long
60 58 XSTK_44 3 T7 8-10 A2-407 C.Thủy
61 58 XSTK_45 3 T2 3-5 A2-210 C.Huyền
62 58 XSTK_46 3 T2 6-8 D501 T.​Mạnh
63 58 XSTK_47 3 T3 3-5 A2-210 C.Thảo
64 58 XSTK_48 3 T3 6-8 A2-714 C.​Liên
65 58 XSTK_49 3 T4 3-5 A2-201 T.​Mạnh
66 58 XSTK_5 3 T4 8-10 A2-604 T.Phi
67 58 XSTK_50 3 T4 6-8 A2-714 T.Dương
68 58 XSTK_51 3 T5 3-5 A2-406 C.Nga
69 58 XSTK_52 3 T5 6-8 A2-210 T.Mạnh
70 58 XSTK_53 3 T6 3-5 A2-406 C.Nga
71 58 XSTK_54 3 T6 6-8 A2-714 T.Hòa
72 58 XSTK_55 3 T7 3-5 A2-201 T.Phi
73 58 XSTK_56 3 T7 6-8 A2-210 T.Hòa
74 58 XSTK_57 3 T2 1-3 A2-201 T.​Hoàng
75 58 XSTK_58 3 T2 8-10 A2-109 C.Trang TKT
76 58 XSTK_59 3 T3 1-3 A2-406 C.Tâm
77 58 XSTK_6 3 T5 1-3 A2-604 C.Tâm
78 58 XSTK_60 3 T3 8-10 A2-109 T.Hưng
79 58 XSTK_61 3 T4 1-3 A2-406 T.Trung
80 58 XSTK_62 3 T4 8-10 A2-109 C.Trang TKT
81 58 XSTK_63 3 T5 1-3 A2-307 T.Phi
82 58 XSTK_64 3 T5 1-3 A2-305 T.​Mạnh
83 58 XSTK_65 3 T6 3-5 A2-307 C.Ngọc
84 58 XSTK_7 3 T5 8-10 B203 C.Ngọc
85 58 XSTK_8 3 T6 1-3 A2-311 T.Ninh
86 58 XSTK_9 3 T5 8-10 A2-108 T.​Nhật
87 58 I/O_1 2 T3 6-7 A2-507 C.Ngọc
88 57 MHTKT_1 2 T2 1-2 A2-516 T.Hòa
89 57 MHTKT_2 2 T4 6-7 B-202 C.Phương
90 57 MHTKT_3 2 T5 1-2 A2-102 T.Hòa
91 57 MHTKT_4 2 T7 4-5 B-303 T.Đức
92 57 MHTKT_5 2 T6 9-10 B-105 T.Đức
93 57 MHTKT_6 2 T3 6-7 B-304 C.Phương
94 58 MHTKT_7. 2 T5 9-10 A2-511 C.Phương
95 56 ChTG_1 3 T3 1-3 B-204 C.Minh
96 56 ChTG_2 3 T7 8-10 A2-603 T.Dong
97 58 TkeTo_1 3 T6 6-8 A2-701 T.Thứ
98 58 TkeTo_2 3 T5 3-5 A2-511 T.Hải
99 58 TUH 1_1 3 T3 8-10 A2-507 C.Thảo
100 58 TUH 1_2 3 T2 8-10 A2-306 C.Lan
101 57 Mô phỏng 2 T4 6-7 A2-412 Thắm
102 56 Pt Kthuat 2 T7 6-7 B-104 Nga +Trung
103 58 CS TTC 3 T3 8-10 A2-306 C.Thủy
104 57 Định giá 1 3 T7 6-8 A2-507 Thắm+Trang
105 56 QTRR4 3 T7 3-5 B 305 T.Thứ
106 58 QTRR 3 T2 6-8 D2-106 C.Liên
107 57 Tk NCh 1 (TKT) 3 T3 3-5 A2-514 T.Thế
108 57 Tk NCh 2 (TTC) 3 T2 8-10 B-205 T.Thứ
58 CLC-XSTK
KiT A
3 T6 3-5 D2-106 T.Hòa
58 CLC-XSTK
KiT B
3 T2 3-5 D2-106 C.Liên
58 CLC-XSTK
ĐTư
3 T6 6-8 D2-105 C.Thủy
58 CLC-XSTK
Ngân Hàng
3 T6 3-5 D2-104 C.Thảo
58 CLC-XSTK
QTDN
3 T2 6-8 D2-102 C.Nga
58 CLC-XSTK
QT KDQT
3 T6 6-8 A2-708 T.Hưng
58 CLC-XSTK
Marketing
3 T2 6-8 D2-103 C.Tâm