[TKT+TTC] Lịch CQ: 15/1 – 27/5/2018

LỊCH PHÂN GIẢNG

Thời gian học: Từ 15 / 1 / 2018 đến 27 / 5 / 2018 (15 tuần học +  tuần dự trữ)

Các thầy cô có thay đổi gì báo lại với Hải để cập nhật.

Lịch này sẽ làm căn cứ để Quản lý Đào tạo, Thanh tra, Thanh toán cuối kì

TT K Lớp tín chỉ TC Thứ (Tiết) GĐ Giảng viên Ghi chú
C1 57 SL Mảng 2 T5 (4-5) A2-406 C.Minh CN
C2 57 MHUD 3 T5 (1-3) A2-406 T.Thứ CN
C3 57 Ch,TG_1 3 T7 (8-10) A2-406 T.Dong CN
C4 57 Ch.TG_2 2 T6 (1-2) A2-311 T.Thành
C5 57 TKNCh_1 2 T3 (1-2) A2-302 C.Trang TKT
C6 57 TKNCh_2(#) 2 T7 (6-7) A2-301 HỦY
C7 57 TKNCh 2_1 2 T2 (4-5) A2-406 T.Thứ CN
C8 58 KTL_1 3 T4 (6-8) A2-508 > C.Thảo
C9 58 KTL_10 3 T2 (1-3) D-302 T.Long
C10 58 KTL_11 3 T2 (8-10) D-303 T.Nhật
C11 58 KTL_12 3 T3 (3-5) B-201 C.Tâm
C12 58 KTL_13 3 T3 (8-10) D-302 > C.Phương
C13 58 KTL_14 3 T4 (3-5) D-402 T.Nhật
C14 58 KTL_15 3 T4 (8-10) D-503 C.Huyền
C15 58 KTL_16 3 T5 (3-5) A2-402 C.Trang TKT
C16 58 KTL_17 3 T5 (6-8) A2-411 C.Tâm
C17 58 KTL_18 3 T4 (1-3) A2-508 T.Long
C18 58 KTL_19 3 T4 (6-8) A2-517 C.Ngọc
C19 58 KTL_2 3 T5 (3-5) B-106 C.Huyền
C20 58 KTL_20 3 T5 (1-3) A2-714 T.Hưng
C21 58 KTL_21 3 T6 (3-5) D-303 T.Hoàng
C22 58 KTL_22 3 T7 (3-5) D-502 C.Tú
C23 58 KTL_23 3 T5 (8-10) D-502 T.Hoàng
C24 58 KTL_24 3 T7 (1-3) A2-507 C.Trang TTC
C25 58 KTL_25 3 T2 (8-10) A2-401 T.Thành
C26 58 KTL_26 3 T3 (1-3) A2-411 T.Long
C27 58 KTL_27 3 T3 (8-10) B-301 C.Tú
C28 58 KTL_28 3 T4 (1-3) A2-407 T.Mạnh
C29 58 KTL_29 3 T4 (8-10) A2-401 T.Hưng
C30 58 KTL_3 3 T2 (1-3) D-503 T.Nhật
C31 58 KTL_30 3 T5 (6-8) A2-512 > C.Thảo
C32 58 KTL_31 3 T6 (1-3) A2-401 C.Huyền
C33 58 KTL_32 3 T6 (8-10) A2-311 T.Đức
C34 58 KTL_33 3 T5 (1-3) B-101 T.Long
C35 58 KTL_34 3 T5 (8-10) B-101 C.Tú
C36 58 KTL_35 3 T2 (8-10) B-201 C.Huyền
C37 58 KTL_36 3 T7 (8-10) A2-801 C.Liên
C38 58 KTL_37 3 T7 (1-3) A2-406 T.Hải
C39 58 KTL_38 3 T7 (8-10) B-104 C.Tú
C40 58 KTL_39 3 T2 (3-5) A2-511 C.Nga
C41 58 KTL_4 3 T2 (6-8) A2-507 T.Hưng
C42 58 KTL_40 3 T7 (1-3) A2-514 T.Dương
C43 58 KTL_41 3 T7 (6-8) A2-513 T.Hưng
C44 58 KTL_42 3 T2 (6-8) D-402 > C.Nga
C45 58 KTL_43 3 T2 (6-8) D-503 C.Liên
C46 58 KTL_45 3 T3 (6-8) A2-412 > C.Thảo
C47 58 KTL_46 3 T4 (3-5) A2-513 > T.Hòa
C48 58 KTL_47 3 T4 (6-8) A2-514 T.Dương
C49 58 KTL_48 3 T5 (1-3) B-206 C.Thủy
C50 58 KTL_49 3 T5 (8-10) B-206 > Dương
C51 58 KTL_5 3 T3 (1-3) A2-508 C.Thủy
C52 58 KTL_50 3 T6 (3-5) A2-402 T.Dương
C53 58 KTL_51 3 T6 (8-10) B-306 T.Hòa
C54 58 KTL_52 3 T3 (3-5) A2-512 > Trang TKT
C55 58 KTL_53 3 T3 (6-8) D-402 T.Hưng
C56 58 KTL_54 3 T2 (3-5) A2-701 T. Thành
C57 58 KTL_55 3 T7 (6-8) A2-508 T.Dương
C58 58 KTL_6 3 T6 (1-3) B-301 T.Nhật
C59 58 KTL_7 3 T7 (6-8) A2-507 C.Trang TKT
C60 58 KTL_8 3 T2 (1-3) A2-401 C.Tâm
C61 58 KTL_9 3 T3 (6-8) A2-407 T.Hòa
C62 58 KTL 2_1 (#) 2 T4 (6-7) D-504 C.Phương >
C63 58 KTL 2_2 (#) 2 T7 (1-2) D-501 HỦY
C64 58 KTL 2_3 (#) 2 T3 (1-2) C-201 HỦY
C65 58 KTL.I_1 3 T5 (8-10) A2-701 T.Thành CN
C66 58 KTL.I_2 3 T7 (1-3) D-401 C.Minh CN
C67 58 LTMH 1_1 3 T7 (8-10) A2-701 C.Phương CN
C68 58 Game 2 T5 (6-7) A2-701 T.Hải CN
C69 58 XSTK_1 3 T2 (1-3) D-403 > T.Hưng
C70 58 XSTK_10 3 T7 (1-3) D-403 T.Hoàng
C71 58 XSTK_11 3 T7 (8-10) D-403 T.Hoàng
C72 58 XSTK_2 3 T2 (8-10) D-403 T.Trung
C73 58 XSTK_3 3 T3 (1-3) D-403 T.Ninh
C74 58 XSTK_4 3 T3 (8-10) D-403 T.Trung
C75 58 XSTK_5 3 T4 (1-3) D-403 > C.Tâm
C76 58 XSTK_6 3 T4 (8-10) D-403 > C.Ánh
C77 58 XSTK_7 3 T5 (1-3) D-403 C.Thảo HỦY
C78 58 XSTK_8 3 T5 (8-10) D-403 T.Trung
C79 58 XSTK_9 3 T6 (1-3) D-403 > T.Phi
C80 58 MHT_1 2 T4 (1-2) D-501 T.Hòa
C81 58 MHT_2 2 T5 (6-7) D-501 > T.Phi
C82 58 MHT_3 2 T2 (1-2) D-501 > T.Đức  !!!
C83 58 MHT_4 2 T3 (6-7) D-505 C.Phương
C84 58 MHT_5 2 T6 (6-7) B-306 > T.Hòa
C85 58 MHT_6 2 T7 (4-5) D-505 T.Đức  !!!
C86 58 TKNCh_3(#) 2 T5 (9-10) B-103 HỦY
C87 58 TKNCh 1 3 T5 (1-3) A2-407 T.Thế CN
C88 58 T.Anh_1 2 T4 (6-7) A2-303 HỦY
C89 58 T.Anh_2 2 T7 (4-5) A2-207 HỦY
C90 58 TUH 2_1 2 T7 (6-7) A2-517 C.Thảo CN
C91 58 TUH 2_2 2 T4 (4-5) A2-411 C.Lan CN
C92 58 TKToan_1 3 T7 (1-3) B-203 C.Trang TKT
C93 58 TKToan_2 3 T4 (1-3) B-106 C.Ngọc
C94 59 Xác suất_1 3 T5 (8-10) A2-406 T.Thế CN
C95 59 Xác suất_2 3 T3 (1-3) D-305 T.Mạnh CN
C96 57 ĐL RR_1 2 T4 (6-7) A2-406 T.Mạnh CN
C97 57 Đ.Gia 1 3 T2 (1-3) A2-406 C.Trang TTC CN
C98 57 Đ.Gia 2 3 T3 (6-8) A2-406 C.Thắm CN
C99 57 TC Cty_1 3 T4 (8-10) A2-406 C.Thủy CN
C100 57 TC Qte_1 2 T7 (6-7) A2-406 C.Liên CN
C101 57 QTRR_1 3 T3 (1-3) A2-312 > C.Liên
C102 57 QTRR_2 3 T4 (6-8) A2-312 > Thắm
C103 57 QTRR_3 3 T3 (8-10) A2-814 C.Liên
C104 57 QTRR_4 3 T6 (8-10) D202 > T.Thứ
C105 57 QTRR_5 3 T7 (1-3) A2-101 T.Thứ
C106 57 QTRR_6 3 T2 (8-10) A2-101 > Trang
C107 57 QTRR_7 3 T5 (6-8) A2-302 C.Thủy
C108 57 QTRR_8 3 T5 (1-3) A2-306 T.Mạnh
C109 57 QTRR_9 3 T7 (1-3) A2-306 C.Thủy
C110 57 QTRR_10 3 T4 (1-3) D503 T.Trung
58 KTL CLC
Kiểm Toán A
3 T2 (6-8) A2-909 C.Trang TKT Từ 15.1
58 KTL CLC
KiT B
3 T4 (6-8) A2-912 T.Hoàng Từ 15.1
58 KTL CLC
ĐTư
3 T5 (6-8) A2-914 C.Phương Từ 15.1
58 KTL CLC
NH
3 T2 (6-8) A2-916 T.Mạnh Từ 15.1
58 KTL CLC
QTDN
3 T4 (6-8) A2-811 C.Tú Từ 15.1
58 MHTKT CLC
NH
2 T5 (6-7) A2-916 T.Đức Từ 15.1
59 XSTK CLC
KTQT A
3 T2 (1-3) D2-104 C.Ngọc Từ 5.2
59 XSTK CLC
KTQT B
3 T2 (1-3) D2-105 C.Liên Từ 5.2
59 XSTK CLC
KDQT A
3 T5 (6-8) A2-707 T.Nhật Từ 5.2
59 XSTK CLC
KDQT B
3 T3 (6-8) A2-708 C.Huyền Từ 5.2
59 XSTK CLC
Mar
3 T7 (1-3) A2-917 T.Dương > Từ 5.2
59 XSTK POHE
Mar
2 T4 (4-5) A2-718 T.Long Từ 5.2
59 XSTK POHE
Thương mại
2 T5 (6-7) A2-718 C.Tú Từ 5.2
59 XSTK POHE
Khách sạn
2 T5 (9-10) A2-711 T.Phi Từ 5.2
59 XSTK POHE
Lữ hành
2 T5 (6-7) A2-715 T.Hòa Từ 5.2
59 XSTK 3 T3 (1-3) A2-917 Chưa có
59 XSTK 3 T3 (6-9) A2-715 Chưa có
59 XSTK-POHE 3 T7 (1-5) A2-914 C.Thảo Từ 1.3