[TKT+TTC] Lịch giảng CLC+POHE (T8 – 12/2019)

Phân giảng hệ Chất lượng cao – POHE

Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020, Từ tháng 8/2019 – 12/2019

 

Lớp K Số SV Giờ / tuần Thứ (Tiết) GĐ Giảng viên Ghi chú
MHT – KTPT 59 31 2 T7 (1-2) A2-916 C. Phương CLC (12/8 – 3/11)
XSTK – KiT-A 60 53 4 T2(1-2) A2-807
T7(1-2) A2 -717
T. Hưng CLC (3/9 – 1/12)
XSTK  -KiT-B 60 54 4 T2 (3-4) A2-808
T7 (3-4) A2-718
C. Ngọc CLC (3/9 – 1/12)
XSTK – Đầu tư 60 55 4 T2 (3-4) A2-911
T7 (3-4) A2-711
C. Thảo -> T. Dương CLC (3/9 – 1/12)
XSTK – NH 60 38 4 T2 (7-8) A2-803
T7 (7-8) A2-902
T. Trung -> C. Trang CLC (3/9 – 1/12)
XSTK – KTPT 60 32 4 T2 (3-4) A2-903
T7 (3-4) A2-906
C.Tú CLC (3/9 – 1/12)
XSTK  -QTDN 60 45 4 T2 (7-8) A2-804
T7 (7-8) A2-913
C. Huyền CLC (3/9 – 1/12)
XSTK – Mar A 60 52 4 T2 (1-2) A2-815
T7 (1-2) A2-715
C. Tâm CLC (3/9 – 1/12)
XSTK – Mar B 60 52 4 T2 (1-2) A2-816
T7 (1-2) A2-716
T. Nhật CLC (3/9 – 1/12)
XSTK – QTNL 60 44 4 T2 (5-6) A2-803
T7 (5-6) A2-708
T. Hoàng CLC (3/9 – 1/12)
KTL – KTQT-A 60 55 4 T2 (3-4) A2-908
T7 (3-4) A2-707
C. Liên CLC (3/9 – 1/12)
KTL – KTQT-B 60 55 4 T2 (1-2) A2-909
T7 (1-2) A2-708
T. Dương CLC (3/9 – 1/12)
XSTK – TCDN 60 55 4 T2 (1-2) A2-711
T7 (1-2) A2-908
C. Trang CLC (3/9 – 1/12)
XSTK – CLC BS1 62 4 T4 (1-2) A2-816
T6 (1-2) A2-914
C. Thủy CLC (3/9 – 1/12)
XSTK – POHE_1 BS2 62 2 T6 (3-4) A2-702 T.Tuấn POHE (3/9 – 1/12)
XSTK – POHE_2 BS3 2 T4 (5-6) A2-814 T. Tuấn POHE (3/9 – 1/12)