[TKT+TTC] Thi Học kỳ 2 (2015-2016)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016

THỜI GIAN: Từ 9/5 đến 4/6

Các thầy cô khi đã phân công đề nghị không nhờ người ngoài Khoa.

Đến trước thời gian thi 15 phút

Thời gian thi: Ca 1: 7h00; Ca 2: 9h00; Ca 3: 13h00; Ca4: 15h00

NGÀY CA Lớp Phòng Trông thi In de Ghi chú
9/5  2 TKNCh2_1,2 B2-101, 102 Trang, Thành, Hoàng, P.Minh S 6/5  
10/5 2 KTL I-1,2 C 101, 201 Hải, Nhật, Phương, P.Minh S 9/5  
13/05
Thứ Sáu
1 KTL 17, 19, 3, 39. 40, 49 BH-101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 304, 305 (15p) [Hải] Tâm, Huyền, Dương, Hưng, (Nhật > Tú), Long, Trang TKT, (Ngọc > ?), Thành, Thêu, Liên, Thảo, Trang TTC, T.Phi, P.Minh + 15 mời S 12/5  
13/05
(tiếp)
2 KTL 2, 23, 26, 27, 32, 44, 50 BH 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 304, 305 (15p) Như ca 1 S 12/5  
13/05
(tiếp)
3 KTL 15, 16, 41, 45, 47, 48 BH-101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302 (12p) [Hải] Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Long, Ngọc, Tú, Thảo, (Trang TTC > Trang TKT), Thành, Phương, Nga + 12 mời

C 12/5  
13/05
(tiếp)
4 KTL 18, 20, 4, 42, 46, 7 BH 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302 (12p) Giống ca 3 C 12/5  

14/05
Thứ Bảy

1 KTL 1, 11, 21, 43, 8 BH-101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 304, 305, 306 (16p) [Thế] Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Hưng, Long, Nhật, Thảo, Ngọc, Trang TTC, Thành, Thêu, Liên, T.Thứ, T.Phi, P.Minh + 16 S 13/5  
14/05
(tiếp)
2 KTL 13, 30, 33, 38, 6  BH 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 304, 305, 306 (16p) Giống ca 1 S 13/5  
14/05
(tiếp)
3 KTL 10, 22, 29, 5, 9 BH-101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 304, 305, 306 (16p) [Thế] Tâm, Hưng, Nhật, Thảo, Tú, Ngọc, Phương, Nga, Trang, Trang TTC, Thành, Thêu, T.Thứ, T.Phi, Hải, P.Minh + 16 S 13/5  
14/05
(tiếp)
4 KTL 14, 25, 28, 31, 37 BH-101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 304, 305, 306 (16p) Như ca 3 S 13/5  
16/05 4 TKNCh1-2 B206 Trang, Tú C 13/5  
20/05 3 TUH2 – 1, 2 B2-101, 102 Thảo, Huyền + 2 mời C 19/5  
21/05 2 Đo Lg rui ro B2-104 Bùi Thủy, P.Minh S 20/5  
21/05 2 Chuỗi TG_1 B2-103 Thành, Phương S 20/5  
23/05 1 XSTK 1, 5, 6 BH-101, 102, 103, 201, 202, 203, 204, 205, 206 (9p) [Hải] Huyền, Tâm, Dương, Long, Thảo, Ngọc, Trang, Thành, P.Minh + 9 mời  C 20/5  
23/05
(tiếp)
2 XSTK 2, 3, 4 BH-101, 102, 103, 201, 202, 203, 204, 205, 206 (9p) Như ca 1 C 20/5  
24/05 3 TKToan 1, 2 B-201, 206 Ngọc, Hoàng, Dương, Phương C 23/5  
24/05 4 TCCty 1 B-206 Chung Thủy, P.Minh C 23/5  
26/05 2 ĐGiá 1-1,2 B2-101, 102 Thắm, Thêu, Trang TC, P.Minh S 25/5  
27/05 2 Game B2-103,104 Hải, Phương C 26/5  
27/05
(tiếp)
3 MHTKT 1, 3, 4, 5 B-101, 106, 201, 206 Phương, Đức, T.Phi, Huyền + 4 mời C 26/5  
28/05 2 TCQte B2-104 Liên, P.Minh S 27/5  
30/5 2 KTL-CLC KiT, QTDN D302, 403, 201, 202  Phương, Hưng, Tâm, Thành + 4 mời C 27/5  
  3 KTL-CLC NH, ĐT D304, 305 Phương, Hưng, Tâm, Thành C 27/5  
3/6 4 LTMH 2 D-504 Hải, Tú C 2/6  
4/6 2 KTL II-1,2 + LTMH 1 B2-101, 102, 103, 104 Hải, Ngọc, Trang, Phương + 4 mời S 3/6  
4/6 1,2 QTRR (NHTM) BH303,304,305,306 Nga  S 3/6  
24/6 3 XTKT-CLC BS + POHE 302, 305, 401 Tú, Hoàng, Huyền, Ngọc, Long, Nhật C 23/6