[TKT+TTC] Trông thi: Tháng 12/2016

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

THỜI GIAN: Từ 2/12/2016 đến 30/12/2016

 

Theo yêu cầu Nhà trường, bắt buộc các giảng viên phải tham gia trông thi.

Các thầy cô khi đã phân công đề nghị không nhờ người ngoài Khoa.

Đến trước thời gian thi 15 phút

Thời gian thi: Ca 1: 7h00; Ca 2: 9h00; Ca 3: 13h00; Ca4: 15h00

 

Ngày Ca Lớp K TC Phòng Trông thi In đề Đề
02/12 1 8 lớp XSTK:
 16, 24, 25, 30, 33, 37, 52, 53
57 3 tc 19 phòng:
VTP tầng 4, 5, 6 (15p);
KTKT tầng 4 (4p)

Tập trung P503 – VTP (tầng 5 nhà 6 tầng)

[Hải] Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Hưng, Long, Nhật, Thảo, Tú, Ngọc, Thành, Liên, Nga, Trang TTC, Trung, T.Phi, P.Minh + mời 3 TCB + 19 mời  S 1/12 T.Thế
02/12
(tiếp)
2 8 lớp XSTK:
10, 27, 35, 36, 40, 57, 07, 08
57 3 tc 19 phòng:
VTP tầng 4, 5, 6 (15p);
KTKT tầng 4 (4p)
như ca 1 S 1/12 T.Thế
02/12
(tiếp)
3 9 lớp XSTK: 11, 13, 22, 3, 38, 42, 59, 6, 9 57 tc 21 phòng:
VTP tầng 4, 5, 6 (15p);
KTKT tầng 3, 4 (6p)
như ca 1 + T.Hòa, Phương + 2 mời nữa C 1/12 T.Thế
02/12
(tiếp)
4 8 lớp XSTK:
12, 19, 2, 20, 23, 4, 44, 47
57 3 tc 19 phòng:
VTP tầng 4, 5, 6 (15p);
KTKT tầng 4 (4p)
như ca 2 – trừ mời TCB C 1/12 T.Thế
03/12 1 6 lớp XSTK:
1, 29, 32, 41, 55, 58
57 3 tc 13 phòng:
VTP tầng 4, 5, 6
[Thế] Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Hưng, Long, Nhật, Thảo, Tú, Thành, Liên, Nga, Trung + 13 mời S 2/12 T.Thế
03/12
(tiếp)
2 6 lớp XSTK:
18, 21, 31, 50, 51, 56
57 3 tc 13 phòng:
VTP tầng 4, 5, 6
Như ca 1 S 2/12 T.Thế
03/12
(tiếp)
3 6 lớp XSTK:
15, 45, 48, 49, 5, 54
57 3 tc 13 phòng:
VTP tầng 4, 5, 6
[Thế] Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Hưng, Long, Nhật, Phương, Tú, Thành, Liên, Nga, Trung + 13 mời S 2/12 T.Thế
03/12
(tiếp)
4 6 lớp XSTK:
14, 17, 26, 28, 39, 46
57 3 tc 13 phòng:
VTP tầng 4, 5, 6
Như ca 3 S 2/12 T.Thế
05/12 2 Chuỗi TG 55   B2-101, 102 Thành, Tú, P.Minh, Ngọc C 2/12 Thành
06/12 4 Định giá 1 56 3 tc D-503 Thêu, Trang TTC C 5/12 C.Thêu
06/12 4 Chuỗi TG 55   D-502 Dương, P.Minh C 5/12 T.Dong
07/12 3 LTMH 1 56 3 tc BH-405 Phương, Thảo C 6/12 T.Hải
07/12 3 MHTKT: 3, 5 56 2 tc BH-301, 302, 303, 304 Đức, T.Phi, Hoàng, Dương + 4 mời C 6/12 C.Phương
07/12 4 MHTKT: 1, 2, 4 56 2 tc BH-301, 302, 303, 304 như ca 3 C 6/12 C.Phương
08/12 3 KTL 2: 1 56 3 tc D-503 Phương, Thành C 7/12 C.Phương
08/12 4 QTRR 5, 6   2 tc BH301, BH302 C.Liên+NHTM C 7/12 C.Liên
09/12 1 4 lớp KTL 1:
1, 4, 5, 7
56 3 tc 8 phòng:
BH tầng 3, 4
Tâm, Huyền, Hưng, Long, Nhật, Hoàng, Thảo, Nga, + 8 S 8/12 T.Hải
09/12 2 3 lớp KTL 1:
2, 3, 6
56 3 tc 6 phòng:
BH tầng 3, 4
Như ca 1 S 8/12 T.Hải
09/12 2 Tke NCh 2: 1 56 2 tc C-101 Dương, Thành S 8/12 T.Thứ
14/12 2 KTL 2: 5 56 2 tc C-101 Thành, Huyền C 13/12 C.Phương
14/12 4 Mô phỏng 56 2 tc C-101 Thắm, Trang TTC C 13/12 C.Thắm
14/12 4 MH I/O 57 2 tc C-201 Ngọc, P.Minh C 13/12 C.Ngọc
15/12 3 Tke NCh 1_1 56 3 tc D-503, 504 Dương, Thành + 2 C 14/12 T.Thế
15/12 4 CS TTC 57 3 tc D-502 ChungThủy, P.Minh C 14/12 C.Thủy
16/12 2 XSTK – CLC 5 lớp 57 3tc 10 phòng: D tầng 2, 3 + D2 tầng 2
HOÃN SANG 30/12
Mạnh, Dương, Ngọc, Thảo, Liên, Hưng, Tú, Trung, Nhật, Long + 10  C 15/12 C.Tú
17/12 2 MHUD 55 3 tc D-501 Ngọc, P.Minh S 16/12 T.Thứ
20/12 4 Pt Kthuat 55 2 tc C-303 Nga, Liên C 19/12 C.Nga
21/12 2 Tke NCh_2 55 2 tc C-101 Dương, Tâm S 20/12 T.Thế
22/12 2 LTMH 2 56 3 tc C-201 Hải, Tú S 21/12 T.Hải
22/12 4 Tke Toan: 2, 3 57 3 tc B2: 101, 102, 103, 104 Hải, Ngọc, Tú, Dương + 4 C 21/12 T.Hải
23/12 4 QTRR 4   3 tc D502, D503 Mạnh+NHTM S 22/12 T.Mạnh
24/12 4 KTL II: 2, 3 56 3 tc D-501, 502 Thành, Hưng + 2 S 23/12 C.Minh
26/12 1 SL mảng 55 2 tc D-504 Thành, P.Minh C 23/12 C.Minh
29/12 3 Định giá 2 55 3 tc VTP-604 Thắm, Nga C 28/12 C.Thắm
29/12 4 TUH 1: 1, 2 57 3 tc VTP 502, 503, 604, 605 Thảo, Hoàng, Hưng, Nhật +  4 C 28/12 C.Thảo
30/12 2 XSTK – CLC 3 lớp 57 3tc 6 phòng: D tầng 1, 3, 4 + D2 tầng 2
3 to + 10 nhỏ

Mạnh, Dương, Ngọc, Thảo, Liên, Hưng, Tú, Trung, Nhật, Long , Hoàng, Huyền, Thành, Trang TKT, Tâm, Phương + 16

C 29/12 C.Tu