[TKT+TTC] Trông thi: Tháng 12/2017 + 1/2018

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

THỜI GIAN: Từ 8/6/2017 đến 30/5/2017

Các thầy cô khi đã phân công đề nghị không nhờ người ngoài Khoa.
Các trường hợp thay đổi thông báo cho Hải và phải cập nhật trên danh sách này.

Đến trước thời gian thi 15 phút

Thời gian thi: Ca 1: 7h00; Ca 2: 9h00; Ca 3: 13h00; Ca4: 15h00

Thời gian chấm thi: 7 ngày làm việc

 

Ngày thi Ca K Lớp Tập trung Trông thi In đề Trả điểm
13/12 2 57 TK NCh 1 D-302 Trang TKT, P.Minh S12.12
Thế
22/12/17
15/12 1 58 10 lớp XSTK (6 to 8 nhỏ)
B100
[Hải] Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Hưng, Long, Nhật, Thảo, Tú, Trang TKT, Trang TTC, Trung, Ánh, T.Phi, T.Hoa, P.Minh + 20 S14.12
Hải
26/12/17
15/12 2 58 10 lớp XSTK (6 to 8 nhỏ)
B100
Như ca 1 S14.12
Hải
26/12/17
15/12 3 58 7 lớp XSTK (5 to 4 nhỏ)
B100
[Hải] Tâm, Huyền, Hưng, Nga, Trang TTC, Trung, T.Hòa, T.Phi, Thao, Duong, P.Minh + 14 C14.12
Hải
26/12/17
15/12 4 58 8 lớp XSTK (6 to 4 nhỏ)
B100
Như ca 3, (+ 2 mời) C14.12
Hải
26/12/17
16/12 1 58 8 lớp XSTK (6 to 5 nhỏ)
B-100
[Hải] Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Hưng, Long, Nhật, Tú, Trung, Ánh, P.Minh + 17 S15.12
Hải
26/12/17
16/12 2 57 8 lớp XSTK (6 to 5 nhỏ)
B-100
Như ca 1 S15.12
Hải
26/12/17
16/12 3 58 7 lớp XSTK (3 to 9 nhỏ)
B-100
[Hải] Hoàng, Dương, Hưng, Long, Nhật, Thảo, Trang TKT, Trang TTC, T.Phi, T.Hòa, Nga, P.Minh S15.12
Hải
26/12/17
16/12 4 58 7 lớp XSTK (3 to 9 nhỏ)
B-100
Như ca 3 S15.12
Hải
26/12/17
20/12 2 57 Mô phỏng B103 Thắm+P.Minh S19.12
Thắm
29/12/17
20/12 3 56 KTL2-2 D-502 Hải, Phương C19.12
Phương
29/12/17
20/12 4 57 KTL2-1 D-502 Hải, Phương C19.12
Hải
29/12/17
22/12 3 56 ChTG 1, 2 D-501, 503 Thành, Liên C21.12
C.Minh
03/01/18
23/12 3 57 Dgia 1 D502 Thắm, Trang TTC S22.12

C.Thắm

03/01/18
25/12 4 56 PTKTh C-304 Nga, Trung TTC C22.12

C.Nga

04/01/18
28/12 3 58 MH I/O C-101 Ngọc, Liên C27.12
Ngọc
09/01/18
28/12 4 57 TKNCh 2 C-101 Trang, P.Minh, Tú C27.12
T.Thứ
09/01/18
30/12 4 58 TUH 1, 2 D-402, 403 Thảo, Tú, Thắm, Liên S29.12
Thảo
10/01/18
02/01 4 57 KTL II 1,2 B101, 106 Phương, Ngọc, Liên, Trang TKT, Trang TTC + 2 C29.12
C.Minh
11/01/18
04/01 3 4 lớp XSTK-CLC 8 nhỏ:
D2-100
T.Hòa, Thảo, Nga, Hưng, Tâm Huyền, Ngọc, Liên + 8 S03.01
Hải
04/01 4 3 lớp XSKT-CLC 6 nhỏ: Như ca 3, bớt 2 Hải
05/01 2 58 CSTTC D-201, 202 C.Thủy, Trung TTC, Liên, P.Minh S04.01

C.Thủy

16/01/18
06/01 2 57 5 lớp KTL1 (4 to, 2 nhỏ)
B-100
Tú, Nhật, Trang TKT, Trang TTC, Nga, Liên P.Minh + 9 S05.01
Hải
16/01/18
08/01 2 57 LTMH 1, 2 D-201>204 Hải, Phương, Ngọc, Thảo, Ánh + 4 C05.01
Hải
17/01/18
09/01 1 57 3 lớp MH 2 to 2 nhỏ:
B-100
Phương, Đức, T.Phi, T.Hòa + 6 S08.01
Phương
18/01/18
09/01 2 57 4 lớp MH 2 to 3 nhỏ
B-100
Như ca 1, + P.Minh + 1 S08.01
Đức
18/01/18
09/01 3 58 TkToan 1, 2 B-205, 206, 306 Hải, Ngọc, Dương, C08.01
Hải
18/01/18