[TKT+TTC] Trông thi: Tháng 12/2018

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

THỜI GIAN: Từ 5/12/2018 đến 28/12/2019

Các thầy cô khi đã phân công đề nghị không nhờ người ngoài Khoa.
Các trường hợp thay đổi thông báo cho Hải và phải cập nhật trên danh sách này.

Đến trước thời gian thi 15 phút

Thời gian thi: Ca 1: 7h00; Ca 2: 9h00; Ca 3: 13h00; Ca4: 15h00

Thời gian chấm thi: 7 ngày làm việc

Phòng to nhà D: 302, 303, 402, 403, 502, 503

 

 

Ngày Ca Lớp Tập trung Trông thi In đề Trả điểm
5/12 2 KTL 2 B206
(2 to 2 nhỏ)
Phương, Dương, Tâm, Huyền
P.Minh + 5 mời
S 4/12
Phương
17/12
5/12 4 TK NCh 1 D205 (2 nhỏ) Ngọc, Hoàng, Nhật, > Trung TTC Trang
5/12 3 QTRR Liên 4/12 17/12
6/12 2 TK Toán B301
(1 to 2 nhỏ)
Hải, Thảo, Ngọc, Dương, > Long, P.Minh S 5/12
Hải
18/12
8/12 4 LTMH 2+
TK NCh 2
D205
(4 nhỏ)
Hải, Ngọc, Long > Tú, Nhật
+ 4
S 7/12
Hải + T.Thứ
19/12
11/12 1 XSTK: 13, 16, 30, 32, 39, 45, 61, 68, 78 D101
(6 to, 8 nhỏ)
Hoàng, Dương, Tâm, Huyền, Long, Nhật, Hưng, Thảo, Tú, Ngọc, Thành, Trung TTC, Liên, Nga
P.Minh + 19 mời
S 10/12
21/12
11/12 2 XSTK: 19, 23, 28, 29, 34, 6, 66, 7, 79 D100
(7 to, 7 nhỏ)
Như ca 1 S 10/12
21/12
11/12 3 XSTK: 22, 24, 27, 36, 37, 47, 51, 52, 65 D100
(6 to, 7 nhỏ)
Hoàng, Dương, Phương, Huyền, Long, Nhật, Hưng, Thảo, Tú,  Trung TTC, Trang TTC, T.Hòa, T.Phi
P.Minh + 18 mời
C 10/12
21/12
11/12 4 XSTK: 12, 21, 26, 3, 44.1, 44.2, 46, 69, 9 D100
(6 to, 7 nhỏ)
Như ca 3 C 10/12
21/12
12/12 1 XSTK: 20, 33, 41, 48, 49, 5, 50, 54, 76 D100
(6 to, 6 nhỏ)
Hoàng, Dương, Long, Nhật, Hưng, Thảo, Tú, Ngọc, Thành, Trung TTC, Liên, Nga
P.Minh + 17 mời
S 11/12
24/12
12/12 2 XSTK: 1, 15, 17, 4, 53, 55, 57, 59, 67 D100
(6 to, 6 nhỏ)
Như ca 1 S 11/12
24/12
12/12 3 XSTK: 10, 14, 2, 40, 42, 63, 73, 74, 77, 8 D100
(4 to, 10 nhỏ)
Hoàng, Dương, Long, Nhật, Phương, Tâm, Huyền, Hưng, Trang TTC, Liên, Nga, T.Hòa, T.Phi, Thành
P.Minh + 16 mời
C 11/12
24/12
12/12 4 XSTK: 11, 25, 31, 35, 38, 43, 56, 58, 60, 62 D100
(6 to, 8 nhỏ)
Như ca 3 C 11/12
24/12
14/12 4 LTMH 1 D205 Phương, Thảo C 13/12
Hải
26/12
15/12 3 Mô phỏng C201 Thắm, Trang TTC S 14/12 26/12
17/12 3 I/O D503 Ngọc, P.Minh C 14/12
Ngọc
27/12
19/12 3 MH: 2, 4, 6, 7 B100
(3 to 2 nhỏ)
Phương, T.Phi, T.Hòa, Tú, Dương
+ 7 mời
C 18/12
Phương
2/1/19
19/12 4 KTL II : 2,3
MH: 1, 3, 5
B100
(4 to 2 nhỏ)
Như ca 3 + Thành
+ thêm 2 mời
C 18/12
C.Minh + Phương
2/1/19
21/12 2 KTL II : 1
Chuỗi TG
D402
(1 to 1 nhỏ)
Thành, Hoàng, Ngọc, Hưng S 20/12
Thành
4/1/19
25/12 3 PT KTh A2-601 Trung, Nga C 24/12 9/1/19
25/12 4 TK NCh 1 B202
(2 nhỏ)
Ngọc, Nhật, Long, Thảo C 24/12 9/1/19
26/12 1 KTL 1: 1, 4, 5 B100
(2 to 2 nhỏ)
Hưng, Trang TTC, Tâm, Huyền
+ 6 mời
S 25/12 10/1/19
26/12 2 KTL 1: 6, 7, 9 B100
(2 to 2 nhỏ)
Như ca 1 S 25/12 10/1/19
26/12 3 CSTTC B304, B305 Thủy, Thắm, Nga, Liên C 25/12 10/1/19
27/12 4 TUH1: 1,2, A2-101 + D503
(5 nhỏ)
Thảo, Nhật, Tú, Ngọc
+ 5 mời
C 26/12
Thảo, Trang TTC
11/1/19
28/12 4 Định giá 1 D503 Trang TTC+ 27/12
28/12 1 QTRR B306 S 27/12 T.Thứ 11/1/19
28/12 1 XSTK CLC
KT, ĐTư
D2-100
(6 nhỏ)
Thảo, Tú, Dương, Huyền, T.Hòa, Tâm
+ 6 mời
S 27/12
9/1/19
28/12 2 XSTK CLC
TC, QTDN
D2-100
(4 nhỏ)
Như ca 1, bớt 2 phòng S 27/12
9/1/20
28/12 3 XSTK CLC
NH, NL, PT
D2-100
(4 nhỏ)
Hưng, Nhật, Long, Trung TTC > Tú + 4 mời S 27/12
9/1/21
28/12 4 KTL CLC
KTQT
D2-100
(4 nhỏ)
Như ca 3 S 27/12
Hải
9/1/22