[TKT+TTC] Trông thi Tháng 5/2015

LỊCH TRÔNG THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014 – 2015

Đề nghị các thầy cô có mặt trước 15 phút.

Ngày

CA

Môn thi

SV

Phòng

In Đề

Trông thi

12/5.

2

MH TC Qtế

63

B306

Sáng 11/5

T.Mạnh, C.Nga

14/5

1

PT k.thuật

62

C302,303

Sáng 13/5

T.Mạnh, C.Nga, C.Trang TTC,

C.Phan Minh

14/5

2

LT trò chơi

43

B204,205

S 13/6

Hải, Thành, Trang, Ngọc,

2

Tkê NCh-1

49

B206

15/5

1

KTL1-20

116

[B.Hà] 201, 202, 203, 204

S 14/5

12 phòng. Tập trung 100

(Hải) Tâm, Huyền, Hoàng, Dương,

Hưng, Long, Nhật, Thảo, Ngọc,

Trang, Thành, PhMinh + 12

1

KTL1-23

119

[B.Hà] 101, 102, 103, 104

1

KTL1-28

62

[B.Hà] 301, 302

1

KTL1-30

62

[B.Hà] 303, 304

15/5

2

KTL1-21

62

[B.Hà] 301, 302

S 14/5

14 phòng

Như ca 1 + Nga, Thúy, T.Phi, T.Hòa

2

KTL1–24

69

[B.Hà] 401, 402

2

KTL1-31

61

[B.Hà] 303, 304

2

KTL1-33

115

[B.Hà] 101, 102, 103, 104

2

KTL1- 8

118

[B.Hà] 201, 202, 203, 204

15/5

3

KTL1-2

83

[B.Hà] 301, 302, 303

C 14/5

14 phòng

Như ca 2

 

 

3

KTL1- 34

103

[B.Hà] 201, 202, 203, 204

3

KTL1-5

71

[B.Hà] 401, 402, 403

3

KTL1-7

118

[B.Hà] 101, 102, 103, 104

15/5

4

KTL1-1

80

Bắc hà 401, 402, 403

C 14/5

 

14 phòng

Như ca 3

 

 

 

4

KTL1- 18

118

[B.Hà] 101, 102, 103, 104

4

KTL1- 29

90

[B.Hà] 301, 302, 303

4

KTL1- 32

64

[B.Hà] 203, 204

4

KTL1- 4

65

[B.Hà] 201, 202

16/5

1

KTL1-12

126

[B.Hà] 101, 102, 103, 104

Sáng 15/5

16 phòng. Tập trung Bắc Hà 100

(Thế), Tâm, Huyền, Hoàng, Dương,

Hưng, Long, Nhật, Thảo, Ngọc,

Trang, Thành, PhMinh, Thúy,

T.Phi, T.Hòa + 17

 

 

 

1

KTL1- 6

120

[B.Hà] 301, 302, 303, 304

1

KTL1-25

121

[B.Hà] 401, 402, 403, 404

1

KTL1-26

123

[B.Hà] 201, 202, 203, 204

16/5

2

KTL1-14

123

[B.Hà] 401, 402, 403, 404

Sáng 15/5

16 phòng

Như ca 1

2

KTL1-15

120

[B.Hà] 301, 302, 303, 304

2

KTL1-3

126

[B.Hà] 101, 102, 103, 104

2

KTL1-35

121

[B.Hà] 201, 202, 203, 204

16/5

 

2

Đ.giá 1-1

33

B205

Sáng 15/5

C.Thắm, C.Nga, C. Thêu,

C.Trang TTC

2

Đ.giá 1-2

64

B206

16/5

3

KTL1-10

125

[B.Hà] 401, 402, 403, 404

Sáng 15/5

16 phòng

Như ca 2

( – Long)

3

KTL1-19

123

[B.Hà] 301, 302, 303, 304

3

KTL1-22

120

[B.Hà] 101, 102, 103, 104

3

KTL1-27

120

[B.Hà] 201, 202, 203, 204

16/5

4

KTL1-13

120

[B.Hà] 401, 402, 403, 404

Sáng 15/5

16 phòng

Như ca 3

( – Long)

4

KTL1-16

124

[B.Hà] 301, 302, 303, 304

4

KTL1-17

122

[B.Hà] 201, 202, 203, 204

4

KTL1-9

119

[B.Hà] 101, 102, 103, 104

18/5

1

KTL–1

148

B 202, 204, 205, 206

Chiều 15/5

Dương, Long, Huyền, Tâm,

Thúy + 4

18/5

2

KTL–2

118

B204, 205, 206

Chiều 15/5

Dương, Long, Huyền, Tâm,

Thúy + 6

2

KTL–3

79

B201, 202

19/5

3

XSTK-2

137

B303, 304, 305, 306

Chiều 18/5

Nhật, Hoàng, Hưng, Thảo, Ngọc,

Thành + 8

3

XSTK-4

73

B301, 302

19/5

4

KTL 2–1

32

B203

Chiều 18/5

Nhật, Hoàng, Hưng, Thảo, Ngọc,

Thành, Trang + 8

 

4

XSTK-1

139

B303, 304, 305, 306

4

XSTK-3

76

B301, 302

20/5

 

2

TkeToan-1

60

B206

Sáng 19/5

 

Trang, Thành, Ngọc, Dương + 6

 

2

TkeToan-2

30

B205

2

TkeToan-3

86

B201,202

23/5

2

TkeNCh 2-1

23

D302

Sáng 22/5

Trang, Thành + 3

2

TkeNch 2-2

60

B301

25/5

2

I/O

32

B2-102

Chiều 22/5

Ngọc, T.Hòa, Huyền + 3

2

LTMHT2-1

31

B202,203

26/05 2 Đo lg RR 55 B201 Sáng 25/05 T.Mạnh, C.Trang TTC

27/5

2

Cơ sở TTC

58

B106

Sáng 26/5

T.Mạnh, C.Thêu

29/5

 

3

TUH 1-1

28

B202

Chiều 28/5

Thảo, Thành, Tâm + 4

3

TUH 1-2

65

B201

3

PtCTG-1

47

B106

29/5

4

XSTK1-1

137

B302, 304, 305, 306

 

Hoàng, Dương, Huyền, Hưng,

Long, Nhật, Thúy, Nga + 10

4

XSTK1-2

136

B201, 202, 203, 204

1/6

1

MH TC Cty

60

D302

S 29/5

C.T.C.Thủy, C.Thắm

1

MHUD

28

D304

2/6

3

MHT 11

76

B301,302

C 1/6

Đức, T.Phi + 3

3/6

3

KTL II–1

29

B205

C 2/6

Thành, Trang + 3

3

KTL II–2

60

B206

4/6

 

1

MHTKT-1

76

B204,205

S 3/6

 

Đức, T.Hòa, Hưng, Long,

Nhật + 6

 

1

MHTKT-2

70

B201

1

MHTKT-4

60

B202,203

6/6

3

Tối ưu2-2

39

B103

C 5/6

Thảo, Huyền, Nhật + 3

3

Tối ưu2-3

73

B101,102

17/6 3 LT XS_1 55 C110, 111 S 16/6 T.Mạnh, Thành, Trang, Hải + 4
  3 LTXS_2 40 C108, 109 S 16/6  

 

,,,