Trông thi TKT+TTC: Tháng 11,12/2012

(Thứ tư, 14 Tháng 11 2012 16:54)

TRÔNG THI HỌC KÌ 3 – 2012
Bộ môn Toán Kinh tế + Toán Tài chính
 
Ngày  Ca Tên học phần Số lớp Số phòng Tập trung Trông thi
27/11
Thứ Ba
2 Tối ưu hóa
In đề: Chiều 26/11
2 3 to G100 Thảo, Trang, Nga, Trung, P.Minh
29/11
Thứ Năm
3 Xác suất Thống kê
In đề: Sáng 28/11
7 7 nhỏ 5 to B100 Bộ môn TKT + Trung, Liên, Thêu, Mạnh, Nga + 13 mời
Nghỉ có lý do: Hải, Mạnh, Huyền, Hoàng, Hưng
4 Xác suất Thống kê 7 9 nhỏ 5 to B100
30/11
Thứ Sáu
1 Xác suất Thống kê 8 9 nhỏ 7 to D100 Bộ môn TKT + Trung, TrangTTC, Liên, Thêu, Mạnh, Nga + 12 mời
Nghỉ có lý do: Nhật (C), Ngọc (S)
2 Xác suất Thống kê 8 8 nhỏ 7 to D100
3 Xác suất Thống kê 6 6 nhỏ 7 to D100
4 Xác suất Thống kê 6 6 nhỏ 7 to D100
1/12
Thứ Bảy
4 SNA I/O
In đề: Sáng 30/11
1 1 to D202  Ngọc, P.Minh
3/12
Thứ Hai
3 Mô hình toán kinh tế
In đề: Chiều 30/11
2 2 nhỏ 2 to D300  Hải, Phi, Hòa, Trung, P.Minh, Đức
4 Mô hình toán kinh tế 3 3 nhỏ 3 to D300  Hải, Phi, Hòa, Trung, Đức, Thúy, P.Minh
4/12
Thứ Ba
4 Lý thuyết trò chơi
In đề: Sáng 3/12
3 4 nhỏ 1 to B2-100  Hải, Thúy, Trung, TrangTTC, Dương + 5 mời
4 Xác suất Thống kê 2
In đề: Chiều 3/12
2 2 to G100  Thế, Trang, Long, P.Minh
5/12
Thứ Tư
1 Mô hình định giá 1
In đề: Sáng 4/12
1 1 nhỏ C108  Nga, Mạnh
6/12
Thứ Năm
4 Lý thuyết xác suất
In đề: Sáng 5/12
2 3 to G100  Nguyên, Trung, TrangTTC, Liên, Mạnh, Nga
7/12
Thứ Sáu
1 Kinh tế lượng
In đề: Chiều 6/12
7 10 nhỏ 2 to B100 Bộ môn TKT + Trung, TrangTTC, Liên, Thêu, Mạnh, Nga
2 Kinh tế lượng 7 10 nhỏ 2 to B100
11/12
Thứ Ba
4 Mô hình định giá 2
In đề: Sáng 10/12
1 2 nhỏ D205 Liên, Trung, P.Minh, Nga
12/12
Thứ Tư
2 Kinh tế lượng 1
In đề: Sáng 11/12
3 3 to G100  Minh, Trang, Hưng, Hoàng, Nhật, P.Minh, Trung
18/12
Thứ Ba
2 MH tài chính công ty
In đề: Sáng 17/12
1 1 to B2-104  Thủy, Mạnh, P.Minh
4 Mô hình toán
In đề: Sáng 17/12
1 1 nhỏ B2-104  Hòa, P.Minh
19/12
Thứ Tư
4 Kinh tế lượng (3tc)
In đề: Sáng 18/12
1 1 to D402  Minh, Trang, Hoàng,
20/12
Thứ Năm
2 MH toán ứng dụng
In đề: Sáng 19/12
1 2 nhỏ C108 Long, Nhật, Thúy, P.Minh
3 Phân tích chuỗi thời gian
In đề: Sáng 19/12
2 2 nhỏ B2-100 Trung, TrangTTC, Nga, P.Minh
21/12
Thứ Sáu
1 MH tài chính quốc tế
In đề: Sáng 20/12
1 1 to G102 Liên, Nga, P.Minh
Ca 1 bắt đầu từ 7h00
Ca 2 bắt đầu từ 9h00
Ca 3 bắt đầu từ 13h00
Ca 4 bắt đầu từ 15h00
Đề nghị các CB trông thi có mặt tại nơi tập trung trước 15 phút.
Trường hợp có việc không trông thi được đề nghị báo cho Hải trước 3 ngày.