Trông thi TKT+TTC: Tháng 11,12/2014

LỊCH TRÔNG THI HỌC KỲ 1 (2014-2015)

THÁNG 11, 12 / 2014.

Ca 1 bắt đầu từ 7h00; ca 2 từ 9h00; ca 3 từ 13h00; ca 4 từ 15h00.

Đề nghị các Thầy cô đến trước khi vào phòng 15 phút.

YÊU CẦU KHÔNG ĐI MUỘN, GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN BỘ MÔN VÀ KHOA

Đề nghị các thầy cô gửi DANH SÁCH SINH VIÊN (cả học ghép) lên VPK, hạn cuối là ngày 18/11

Các thầy cô có lý do phù hợp vui lòng báo trước cho Hải để thay đổi và ghi rõ trên danh sách này. Các thầy cô thường xuyên cập nhật để khi có thầy cô xin nghỉ sẽ có điều chỉnh người khác thay giúp.

Ngày Ca Lớp Tập trung Số phòng Trông thi Làm đề
24/11
(Thứ 2)
3 Tke Nch 1
LTMHTKT1: 1, 2
B2-100 1
3
Trang, Hưng
T.Hòa, Hải, Thành, Ngọc, Nhật, Dương
21/11: S
27/11
(Thứ 5)
1 XSTK: 1, 17, 18, 35, 4 PN1: 100 20 BM TKT, TTC + mời 20
Nghỉ có lý do: Thắm (S),
26/11: S
  2 XSTK: 12, 13, 15, 23, 36 PN1: 100 20 BM TKT, TTC + mời 20 26/11: S
  3 XSTK: 11, 16, 21, 26, 29 PN1: 100 20 BM TKT, TTC + mời 20 26/11: S
  4 XSTK: 28, 3, 34, 41, 8 PN1: 100 20 BM TKT, TTC + mời 20 26/11: S
28/11
(Thứ 6)
1 XSTK: 19, 22, 39, 37, 5 PN1: 100 19 BM TKT, TTC + mời 20
Nghỉ có lý do: Thúy (cả ngày), Thành (S), Thắm (S),
26/11 :S
  2 XSTK: 20, 32, 6, 7, 9 PN1: 100 19 BM TKT, TTC + mời 20 26/11 :S
  3 XSTK: 10, 2, 25, 31, 39 PN1: 100 14 BM TKT, TTC + mời 15 26/11 :S
  4 XSTK: 14, 24, 27, 33, 38, 42, 43 PN1: 100 14 BM TKT, TTC + mời 15 26/11 :S
01/12
(Thứ 2)
2 I/O_1, Định giá, Mô phỏng D300 5 Ngọc, Thành, Thắm, B.Thủy, Liên, Mạnh, Nga + 3 28/11: C
05/12
(Thứ 6)
1 KTL 1: 4, 4.1, 6 D300 3 Trang, Long, Đức, Ngọc, Hoàng, Dương 4/12 :S
  2 KTL1: 3, 3.1, 6.1
CĐề 2: TKT, TTC
D300
B100
3
3
Trang, Long, Đức, Ngọc, Hoàng, Dương + 6 4/12 :S
  3 KTLI: 1, 2 V300 4 Long, Nhật, Hưng, Thành, + 4 4/12 :S
  4 KTL2: 2 V300 2 Long, Nhật, Hưng, Thành 4/12 :S
10/12
(Thứ 4)
2 MHTKT C108 3 Phương, Đức, Huyền, Tâm 9/12/ :S
14/12
(CN)
2 CĐề 3: TTC C101 2 Thắm, Bùi Thủy  
15/12
(Thứ 2)
3 LT XS B100 2 Thế, Mạnh, Thành, Tâm 12/12: C
17/12
(Thứ 4)
4 I/O: 2 D300 1 Ngọc, Huyền 16/12: C
18/12
(Thứ 5)
2 Tke Nch:1, 2 B100 2 Trang, Mạnh, Dương, (Hưng)> 17/12 :S
19/12
(Thứ 6)
3 KTL: CLC-NH, KT, ĐT, KDQT, QTDN D300 5 to Thúy, Phương, Ngọc, Đức, Trang, Long, Nhật, Huyền, Tâm + 6 18/12: 9h
22/12
(Thứ 2)
3 MHTKT: 6 B100 2 Phương, Đức, Hải, Thành 19/12: C
  4 LT Trò chơi B100 2 ->1 Hải, Thành 19/12: C
23/12
(Thứ 3)
3 XSTK: CLC-1, 3, 5, TCBS2 D300 2 to 4 nhỏ T.Hòa, Mạnh, Thắm, Dương, Hoàng, Hưng, Nhật, Bùi Thủy + 23/12: 9h
  4 XSTK: CLC-2, 4, TCBS1 D300 2 to 2 nhỏ T.Hòa, Mạnh, Thắm, Dương, Hoàng, (Hưng), Nhật, Bùi Thủy 23/12: 9h
26/12
(Thứ 6)
3 KTL2: 3 C108 1 Trang, Huyền 25/12 :S
30/12
(Thứ 3)
2 Tke Toán: 2, 3 B100 1 to 1 nhỏ Hải, Dương, Tâm, Thành 29/12 :S