Trông thi TKT+TTC: Tháng 12/2010

(Thứ hai, 06 Tháng 12 2010 16:55)

Bộ môn Toán kinh tế
Phân công Trông thi học kỳ 1 năm học 2010 – 2011CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH – BM TOÁN KINH TẾ
TT Môn/ lớp Ngày Ca Phòng thi  Cán bộ trông thi
1 TƯH II_1+2 13/12/10 2 D403, D405 Nga, Trang, Thêu, Thảo
2 MHUD 15/12 1 D302 Thêu,Trang
3 KTL I _1+2 17/12/10 1 410PN-413PN Nga, Trang, Thêu, Liên, Tú, Yến, Long, Nhật
4 LTXS_1+2 21/12/10 1 D506, D505 Nga, Trang, Thêu, Liên
5 LTMHTKT II_1 21/12/10 2 D302 T. Hòa, Trang
6 CĐề II_1+2 21/12/10 4 D406, D405 Tú, Yến, Long, Ngọc
7 MHTKT_3 29/12/10 2 D203, D204 Phương, Thêu, Trang, Nga
8 LTMHTKT_1+2 11/1/2011 2 D203 – D206 Nga, Trang, Thêu, Liên, Tú, Yến, Hòa, Lan
CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH – BM TOÁN TÀI CHÍNH

TT Môn/ lớp Ngày Ca Phòng thi  Cán bộ trông thi
1 Các MHPT & ĐGTSTC 1 22/12/10 3 D501 Trang, Nhật
2 Các MHTCQT 22/12/10 3 C108, C109 Mạnh, Thêu, Liên, Nga
3 Các MHTC CTy 28/12/10 1 C110, C111 Thủy, Thêu, Liên Nga
4 Các MHPT & ĐGTSTC 2 04/01/11 1 B206 Mạnh, Thêu, Liên, Nga
 
MÔN KINH TẾ LƯỢNG (toàn trường), Ngày thi 16/12/2010 tại THPH Phương Nam
 
TT Lớp Ngày Ca Cán bộ trông thi
1 KTL 16/12/10 1 Toàn thể Bộ môn
2 KTL 16/12/10 2 Toàn thể Bộ môn
 
 

 

 

MÔN LT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN. Thi ngày 30; 31/12/2010, tại THPT Phương Nam

 
TT Lớp Ngày Ca Cán bộ trông thi
1 XSTK 30/12/10 3 Toàn thể Bộ môn
2 XSTK 30/12/10 4 Toàn thể Bộ môn
 
 
 
 
 
 
TT Lớp Ngày Ca Cán bộ trông thi
1 XSTK 31/12/10 1 Toàn thể Bộ môn
2 XSTK 31/12/10 2 Toàn thể Bộ môn
3 XSTK 31/12/10 3 Toàn thể Bộ môn
4 XSTK 31/12/10 4 Toàn thể Bộ môn
 
 
 
 
 
 
 
– Đề nghị tất cả các thầy cô giảng chính quy Xác suất thống kê và Kinh tế lượng tham gia trông thi.
–  Đề nghị các thầy cô có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút .
     Ai vì lý do đặc biệt không đi được đề nghị báo lại cho Bộ môn trước ít nhất là 3 ngày.
 
    Ca 1 từ 7h00
   Ca 2 từ 9h00
   Ca 3 từ 13h00
   Ca 4 từ 15h00