Trông thi TKT+TTC: Tháng 5/2010

(Thứ hai, 23 Tháng 5 2011 21:56)
Lịch phân công trông thi học kỳ II năm học 2010 – 2011(có điều chỉnh)

CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH – BM TOÁN KINH TẾ & TOÁN TÀI CHÍNH

TT Môn Khóa Ngày thi Ca thi Phòng thi Cán bộ trông thi
1 TK Toán_1+2 51 31/05 1 D2/101-104 Nguyên,Nga,Trang,Thêu,Minh,
Tú, Thắm, Liên, Mạnh
2 Chuyên đề 3_1 50 01/06 1 D306-307 Mạnh, Liên, Nga, Thắm
3 Các MH PTĐG 50 23/06 2 D2/204 Thêu, Minh, Nga
4 LT MH TKT 2_1 50 23/06 2 V306 Hòa, Minh
5 TKê TH_1 50 27/06 2 D2/204 Thêu, Minh,Nga
6 TUH 1_1+2 51 04/06 4 D2/401-402 Nga, Trang, Thêu, Minh, Tú Thảo
7 LT MH TKT 1_1 51 09/06 1 D204 Hòa, Minh
8 Chuyên đề 1_1+2 50 10/06 3 D503/505 Trang, Minh, Nga, Thắm
9 Cơ sở TTC 50 14/06 4 C108-109 Nguyên, Thêu, Nga, Minh
10 Kinh tế lượng 2(CN) 50 16/06 3 D503/505 Trang, Minh, Nga, Thắm,Tú,Thảo,Thêu
11 Mô hình toán   04/06 3 C111 Hòa,Minh

MÔN KINH TẾ LƯỢNG (toàn trường) thi ngày 01/06 tại trường ĐH Kinh tế quốc dân (Tập trung tại B100)

TT Môn/Lớp Ngày thi Ca thi Cán bộ trông thi
1 Kinh tế lượng 01/06 1 Toàn thể Bộ môn
2 Kinh tế lượng 01/06 2 Toàn thể Bộ môn
3 Kinh tế lượng 01/06 3 Toàn thể Bộ môn
4 Kinh tế lượng 01/06 4 Toàn thể Bộ môn

MÔN LT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN (toàn trường) thi ngày 08/06 tại trường ĐH Kinh tế quốc dân (Tập trung tại B100)

TT Môn/Lớp Ngày thi Ca thi Cán bộ trông thi
1 LT XS&TKT 08/06 1 Toàn thể Bộ môn
2 LT XS&TKT 08/06 2 Toàn thể Bộ môn
3 LT XS&TKT 08/06 3  Minh,Hải,Hoàng,Dương,Phương,
Tâm,Huyền,Đức,Yến,Tú,Thảo,Long,
Nhật,Thêu,Trang,Nga

–  Đề nghị các thầy cô có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút .
– Đề nghị tất cả các thầy cô giảng chính quy Xác suất thống kê và Kinh tế lượng tham gia trông thi.

Ai vì lý do đặc biệt không đi được đề nghị báo lại cho Bộ môn trước ít nhất là 3 ngày.

Ca 1 từ 7h00                       Ca 3 từ 13h00
Ca 2 từ 9h00                        Ca 4 từ 15h00