V/v Chuyên đề thực tập – Actuary & DSEB, học kỳ II năm học 2023-2024

Giáo viên chủ nhiệm và sinh viên các chương trình Actuary và DSEB xem hướng dẫn ở dưới:

  1. Hướng dẫn chung về thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp  (DOWNLOAD)
  2. Kế hoạch viết chuyên đề thực tập kỳ II năm 2024 (DOWNLOAD)
  3. Mẫu chuyên đề tốt nghiệp (DOWNLOAD)
  4. Danh sách giáo viên hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp chương trình DSEB và Actuary kỳ II năm 2024 (LINK Ở ĐÂY)